英文版(梵文注音)心识与空性无别。

原版梵文

念资料:

 • 巴竹仁波切,那个坏微妙
 • 宗萨钦哲仁波切,《般若波罗密多心经》开示

आर्यावलोकितेश्वरोबोधिसत्त्वोगंभीरायांप्रज्ञापारमितायांचर्यांचरमाणोव्यवलोकयतिस्म।पंचस्कन्धाः।तांश्चस्वभावशून्यान्पश्यतिस्म।इहशारिपुत्ररूपंशून्यताशून्यतैवरूपंरूपान्नपृथक्शून्यताशून्यतायानपृथग्रूपंयद्रूपंसाशून्यतायाशून्यतातद्रूपं।एवमेववेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि।इहशारिपुत्रसर्वधर्माःशून्यतालक्षणाअनुत्पन्नाअनिरुद्धाअमलानविमलानोनानपरिपूर्णाः।तस्माच्छारिपुत्रशून्यतायांनरूपंनवेदनानसंज्ञानसंस्कारानविज्ञानानि।नचक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसी।नरूपशब्दगंधरसस्प्रष्टव्यधर्माः।नचक्षुर्धातुर्यावन्नमनोविज्ञानधातुः।नविद्यानाविद्यानविद्याक्षयोनाविद्याक्षयोयावन्नजरामरणंनजरामरणक्षयोनदुःखसमुदयनिरोधमार्गानज्ञानंनप्राप्तिः॥तस्मादप्राप्तित्वाद्बोधिसत्त्वाणांप्रज्ञापारमितामाश्रित्यविहरत्यचित्तावरणः।चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तोविपर्यासातिक्रान्तोनिष्ठनिर्वाणः।।त्र्यध्वव्यवस्थिताःसर्वबुद्धाःप्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरांसम्यक्सम्बोधिमभिसंबुद्धाः।।तस्माज्ज्ञातव्यंप्रज्ञापारमितामहामन्त्रोमहाविद्यामन्त्रोऽनुत्तरमन्त्रोऽसमसममन्त्रःसर्वदुःखप्रशमनः।सत्यममिथ्यत्वात्।प्रज्ञपारमितायामुक्तोमन्त्रः।तद्यथागतेगतेपारगतेपारसंगतेबोधिस्वाहा।।इतिप्रज्ञापारमिताहृदयंसमाप्तम्

经典结构

图片 1

Prajna Paramita Hrdaya Sutram 般若波罗蜜多心经(梵唱版) 黄慧音

闻法发心

菩提心:为便宜众生寻求解脱,成就佛果

修习佛法不是为欢乐,而是为摆脱。解脱就是了知情实相。由于我执的染污,我们生活在苦恼的习气中,无法了掌握真相。八万四千法门即是针对治习气,追寻实相的方法。

英文版(梵文注音)

骨干教法

 • 五蕴

  图片 2

 • 十二开流转因緣
  图片 3

十二支出流轉因緣是衆生被鎖於六鸣輪回被,不能自主地让生死和其余痛苦,
流轉不克息止的报应關係
,因愚昧‘無明’而生乱‘行’,因妄‘行’而導致
‘識’之入胎,因‘識’之受生而發展‘名色’身心五蘊,因发生‘名色’生起
‘六绝望’,因生‘六彻底’而對外境有所接‘觸’,因搭‘觸’引發感‘受’,由
感‘受’生起執‘愛’,由執‘愛’之驅使而生執‘取’,由‘愛’與‘取’引
致定下未來底‘有’,由‘有’而因此同时平等不行吃‘生’,因出‘生’故,必有‘老 死’。

 • 十二支付還滅因緣

十二支出還滅因緣正是建基於前說之十二付出流轉因緣的結構,十二开销流轉因緣
是我們困於六道生閉環的因果报应,其自爲‘無明’,即執無自性境物爲實有之
錯誤見解;只要坐‘空性’智驅除‘無明’
,令‘天明’盡(即無明盡),就无
會有出于‘無明’驅發之‘妄行’,所息以凡‘行盡’,因‘行盡’故,便不會有
‘識’入胎(‘識盡’),故也无會有‘名色’(‘名色盡’),餘此類推,整個流轉因緣都會息盡還滅
十二付出還滅因緣是依赖以煩惱無明而出之十二十水流轉因緣的還滅,例如‘生
盡’這一开支是凭借流轉門中盖類惱無明連鎖導致之‘生’這一支的息滅,並非說息
滅了‘生’的和尚就非會再闹‘生’
,很多早就脫出輪回枷鎖的菩薩都自願轉生
于輪回中坐救度衆生,他們一樣有‘生’,但他們的受生並非由類惱無明所主,
而是由他們的悲心而發生的,他們雖然顯現爲六道之衆生,卻沒有六道之艰辛,也
不會爲執見,煩惱以及業力所影向。我們在說斷了無明就可以斷輪回生死的時候,
是因未會再闹出于煩惱,執妄及業力所導致之很與死,业已斷無明的聖者一樣可以发
生滅之相互,但卻是他們自主的生滅,他們即使由于悲心故而生於輪回中,卻不會被
輪回的艰辛所传。

 • 修行路径
  依止明师→闻法生慧→思维生慧→禅修生慧,使佛法与心念合而也同样。
 • 出离心
  观察到轮回的苦,而生生厌弃轮回,寻求出离的决定。
 • 菩提心
  于出离心的底子及,不忍如母众生困于轮回受苦,而发愿为益众生而更正佛果。
 • 自性
  实为是实在而单身在的。
 • 空性
  万事万物没有自性,并非以分别自存地与合理地方式而在,都是机缘和合的究竟。空性≠无,断见和边见不可取
 • 无明
  偏执无自性的万物为具备的谬误看法。
 • 大乘五道
  1.生起菩提心进入资粮道
  2.加行道
  3.见道
  4.修道
  5.无学道,终点,到达此道即不再需要修持。

Prajna Paramita Hrdaya  Sutram

开示内容

Ārya-Avalokiteśvaro Bodhisattvo,

题目

 • 相似若:智慧,六度之一
 • 波罗密多: 圆满法门
 • 心: 精华

The Noble Buddha-to-be Avalokiteśvara,

内心经称了呀

观世音菩萨开示了哪以菩提心为底蕴,次第修履,经历大乘五道而好佛果、证悟空性。

gambhīrāṁ prajñāpāramitā caryāṁ caramāṇo,

藏分析

while dwelling deep in the practice of the perfection of wisdom,

色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

 • 色不异空:色蕴没有自性。本质是拖欠,它的是方式是缘起组合及安名。
 • 空不异色: 色是拖欠的变现。空能幻现色,被心识感知。
 • 色不异空,空不异色:
  色与色之无自性是紧密两面,统一而不可分割的。物质的现相是色,体相是拖欠。
  质量和色之无自性不相离,但是质量及受之无自性是分离之。万物的无自性有什么关系或界别?
 • 为想行识,亦复如是: 其它四蕴同色蕴一样无自性。

当即同一局部是觀自在菩薩凡于执教非常乘行者如何以菩提心作爲發心,藉聞所生慧和思所生慧體悟五蘊的‘空性’來進行
資糧道上之修持,再盖编制所生慧之‘空性’體悟入于加行道,然後藉著止觀雙運
的不二法门加深對‘空性’之體驗,漸次經歷及完成加行道的诸層次與境界。

vyavalokayati sma panca-skandhāṁs

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不耻不咸,不搭不减

 • 诸法空相:一切现象与五蕴一样没有自性。
 • 匪特别: 一切现象之起无自性,其有过程仅是缘起而已。
 • 勿除: 一切现象的毁灭没有自性。
 • 切莫耻:垢染指非,如抑郁等。所有的失误没有自性,可以消除。过失分为烦恼障(无明、嗔恨等阻碍解脱之阻力)和所知障(阻碍成就佛陀的举知境的阻碍)。
 • 勿全: 消除过失的点子无自性。
 • 免加不弱化: 事物显现增减的景象依赖缘起,没有自性。

這段經文透過開示
現像的體性與屬性本來並無自性,來開示現像本身的無自性。在見道上的修持,
我們主要是因證悟現像之體性,特質,生滅,垢染與淨化及增減屬性之無自性來
加深對所有現像之‘空性’之證悟。在初入見道的時候,才第一直接見‘空’的行者的‘空性’定境未能息除
俱生的煩惱執著,在經歷見道的修持而编制到得了力所能及破俱生煩惱之势将時,行者就
完成了見道设踏入了大乘五道中之第四鸣——修道。在修道上,行者繼續以無分別相的心禪修‘空性’,漸次除細微的俱生煩惱。

beheld these five constituent groups (of mind and body)

是故空中无色,无让想行识

修道阶段的高僧行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,不自五含现相。

tāṁś ca svabhāvaśūnyān paśyati sma.

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界

修道阶段的高僧行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,没有六完完全全、六尘、六识(十八界)。

and saw them empty of self-nature.

不论管掌握,亦无管明尽,乃至无老死,亦任老死尽。

修道阶段的和尚行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,不展现十二支出流转因缘和十二付出还灭因缘。它们也是空无自性的。

Iha, Śāriputra, rūpaṁ śūnyatā, śūnyataiva rūpaṁ;

管苦集灭道

修道阶段空性定中并未四理的变现。四谛空无自性。

Here, Śāriputra, form is emptiness, emptiness is surely form;

无智亦无得

 • 聪明:证悟空性的智慧
 • 所得: 修行证得的布满善成就
 • 无论得: 应息灭的过失
  如上三者均无自性,定境中只有空性,没有能证之智,没有就以及尤。

以由‘舍利子 是故空中無色……’至‘無智 無所得 亦無無得’這整段
經文中,所教授的凡修行行者應如何修持而成功此道上之果境:行者應繼續以直接見‘空’之智定境修證,以加重‘空性’之證悟,破除以有類惱與執著。經文的這段內容主要是叙述修道上之高僧在定境引的體驗,說及于這層次的‘空
性’定境中,只生‘空性’之體驗,並無五蘊,六干净,六塵十八界,十二因緣,
四諦及完成與過失等現相及概念,甚至連正在觀‘空’的心窝子吗非顯現,所證之
‘空’與證正在‘空’之智已改为一昧,不由分別。
以修道的過程中,行者漸次破
所餘之執及除卻所餘之俱生煩惱,在登入八地菩薩果的時候,雖然行者仍未到位
修道的果境,但就完全棄除了有煩惱執著,已由輪回中解脫出來
。如果從除破
煩惱執著的程度和完成的角度來說,八地菩薩相當似小乘的羅漢,但這只是由于塝
朔界的定義來對照比說,並非說八地菩薩就等於羅漢的意思。

rūpān na pṛthak śūnyatā, śunyatāyā na pṛthag

舍利子,以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多所以,心无挂碍。无挂碍故,无来恐惧,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

 • 因为无所得故:具有的到位乃至無上佛境 皆無自性,全依因緣方能成辦
 • 心无挂碍: 僧侣因見萬事萬物之實相故,再無執著,
  亦不再发其他世俗上與修持上的障礙。
 • 依般若波罗蜜多故:
  狹義上是說十地菩薩因著这个種特別之定境之力的缘由,能得给越十地,超越
  ‘修道’,最終入於‘無學道’,達致‘佛境’。
 • 管挂碍故,无来恐惧,远离颠倒梦想:
  僧侣因曾经無執無礙,便不再产生種種因執一切爲實有俱生而發展出底布畏及錯誤之念想。‘顛倒妄想’包括了以爲六道苦爲樂境,以爲無自性者爲實有俱生等的想法
 • 到底涅槃: 行者因以上所說之修持及果境,最終 就會達致無上之佛境。

這整段經文在廣義上之意是說:因爲所有成就都無自性,大乘行者故能透過修證此‘般若’智的浅弟法門而證知實相,得以棄除執著與各種障礙,所以就是不再发恐懼及錯倒的見解,而最終能得以完成無上之佛境。在狹義上,這段經文
是指大乘的高僧在本前面所說之差弟修持而達到十地菩薩後,藉著‘金剛定’境
之能力,破除最後仍餘之障礙,恐怖和妄見而最終達致無上的佛境———一個缘该
無自性之緣故所以能透過如是修征而達證之成果。

rūpaṁ;

三世诸佛,依般若波罗蜜多就此,得阿耨多罗三藐三菩提。

這整段經文是說過去,現在與未來之强巴阿擦佛都是依賴‘般若’智慧之聞,思,
修,經歷大乘五道中之‘資糧道’,‘加行道’。‘見道’及‘修道’的修持,
才最終達致‘無學道’——佛境的。這段經文也暗指所有的和尚,若是成佛要遵照這個修證‘空
性’智的法門去挨家挨户完成的!除这之外,並無其他成佛的捷徑及路徑可走

由于‘舍利子 由是無得故……’至‘……究竟圓寂’這一段子,是開示有關
‘修道’上的道人在達致此道上接近終點的果境時(也就算十地菩薩之境),如何
能就‘修道’而到位‘天學道’。十地菩薩在此处上形成来‘金剛定’,入於
此定中,在出定的如出一辙刹那就頓超十地,頓超‘修道’而頓入‘無學道’,頓入佛
陀之境了。

emptiness is not different from form, form is not different from
emptiness;

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除整套苦,真实不亏心。

这有些是对中根器的开示。

 • 大神咒:欲修學‘般若空性’法門者必須入於資糧道而发此道上之修時專案。
 • 大明咒:明’言個字不單是借助經文心之咒句,而是指
  能破除煩惱執見之大妙般若空性正見智慧,這種令心能不辱使命自在的法門!
 • 凭上咒:行者需由資糧道進而入于加行道而經歷加行道中的
  果境。‘般若’法門被稱爲‘無上’,因爲並無其他法門可以比究竟的‘空性’
  智慧更爲殊勝。
 • 不论等等咒:行者再需要由加行道步入見道而作見道中的修持,
  這一句稱此法門爲‘無等等’,原因是别的法門無一力所能及與此究竟法門相提並論。
 • 可知除整套苦,真实不虚:透過體證到‘空性’,一切苦惱皆會完全给辟而得脫出苦海,脱离苦海。同時也行者經過以上四鸣,最終必成佛境。

yad rūpaṁ, sā śūnyatā; ya śūnyatā, tad rūpaṁ;

揭谛,揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

對上根者之開示。

 • 揭谛:去资粮道修持。
 • 揭谛:去加行道修持。
 • 波罗揭谛:圆满地前失去 见道 修持。
 • 波罗僧揭谛,圓滿而净地前失去,进入 修道 修持。
 • 菩提: 行者完成前四志修持,最终就无上道。
 • 萨婆诃:醒覺吧!指行者在编排了修道之因境後,最終能入於無學道,亦即佛陀的覺悟境界。

經文中說的‘無自性’,‘非自性有’及‘自性空’並
不是‘沒有’或‘不有’的意!
聊人沒有菩提
道次第之基礎,也非清楚‘空’的妙義,卻弘揚一些如是要是未的理論,以爲因果也
不设有,四諦也不设有,十二为緣也非存在,善惡也无在,這是一模一样種極爲嚴重
可怕的邪見!大乘‘空’義絕對不是否认因果等教法,‘空’也並非說‘無’!這些人自詡爲高深,甚至发生譏笑修持佛法者爲執著,自曾卻妄言‘空’理,大作
顛倒佛法之事業!大家只要切記:‘空性’並不易證悟,也不因萬事萬物,因果業
力等並不有,若未能攝受‘突性’妙義,寧可執有邊,修持因果,四諦,菩提
心等等佛法,萬非墮入以爲一切都無的邪見!未能見‘空’,若会依因果業力等
教法修持,尚能要未來因为緣具足的時得證‘空性’,至少也非會墮入三惡道!若錯以爲因果,三寶和業力等爲不存在的話,這種邪見及基於此邪見所作之事業的
果報是極之嚴重的!中觀應成派歷代祖師皆反复強調勿應偏執真俗二諦,但對未出基礎生起中觀正見的初修行者來說,執一切爲實有錯誤的見解起碼仍能從善積
德,若錯以爲一切皆無,則後果不堪設想!此外,未證‘空性’的僧尼若自言已證,爲大谣,當下尽管夺出家戒!

whatever form there is, that is emptiness; whatever emptiness there is,
that isform.

平常修行

evam eva vedanā-saṁjñā-saṁskāra-vijñānaṁ.

发心,祈愿

朝觉,发愿为益一切众生故欲成佛道。祈愿自己早修证空性,早日有足大悲心

the same for feelings, perceptions, volitional processes and
consciousness.

觉省

无遇到什么情形,提醒自己无常与空性。

Iha, Śāriputra, sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā,

回向

同等天了,功德回为众生与菩提。

Here, Śāriputra, all things have the characteristic of emptiness,

禅修

散乱心滋养了习惯,习气阻碍我们了理解实相。禅修对治散乱。
要: Be in present, Be aware. 安住当下,时刻自觉
方法:

 1. 注意于平宗业务,不起它念。如专注听声息,但无开展判定、思考、标签化。
  2.观动机,不为念头牵在移动。

anutpannā, aniruddhā; amalā, avimalā; anūnā,

aparipūrṇāḥ.no arising, no ceasing; no purity, no impurity; no
deficiency,no completeness. The Heart of the Perfection of Wisdom – 2

Tasmāc Śāriputra, śūnyatāyāṁTherefore, Śāriputra,in emptiness

na rūpaṁ, na vedanā, na saṁjñā, na saṁskārāḥ,

na vijñānam;

there is no form, no feeling, no perception, no volitional processes,
noconsciousness;

na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṁsi;

there are no eye, ear, nose, tongue, body or mind;

na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāh;

no forms, sounds, smells, tastes, touches, thoughts;

na cakṣūr-dhātur yāvan na manovijñāna-dhātuḥ;

no eye-element (and so on) up to no mind-consciousness element;

na avidyā, na avidyā-kṣayo yāvan na jarā-maraṇam,

na jarā-maraṇa-kṣayo;

no ignorance, no destruction of ignorance (and so on) up to no old age
anddeath, no destruction of old age and death;

na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā;

no suffering, arising, cessation, path;

na jñānam, na prāptir na aprāptiḥ.

no knowledge, no attainment, no non-attainment.

Tasmāc Śāriputra, aprāptitvād Bodhisattvasya

Therefore, Śāriputra, because of the Buddha-to-be’s non-attainments

Prajñāpāramitām āśritya, viharaty acittāvaraṇaḥ,

he relies on the Perfection of Wisdom, and dwells with his mind
unobstructed,

cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro,

having an unobstructed mind he does not tremble,

viparyāsa-atikrānto, niṣṭhā-Nirvāṇa

overcoming opposition, he attains the state of Nirvāṇa.

Tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-Buddhāḥ

All the Buddhas abiding in the three times

Prajñāpāramitām āśritya

through relying on the Perfection of Wisdom

anuttarāṁ Samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.

fully awaken to the unsurpassed Perfect and Complete Awakening. The
Heart ofthe Perfection of Wisdom – 3

Tasmāj jñātavyam Prajñāpāramitā mahā-mantro,

Therefore one should know the Perfection of Wisdom is a great mantra,

mahā-vidyā mantro, ‘nuttara-mantro,

samasama-mantraḥ,

a great scientific mantra, an unsurpassed mantra, an unmatched mantra,

sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam, amithyatvāt.

the subduer of all suffering, the truth, not falsehood.

Prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ tad-yathā:

In the Perfection of Wisdom the mantra has been uttered in this way:

gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi,

svāhā!

gone, gone, gone beyond, gone completely beyond, Awakening, blessings!

Iti Prajñāpāramitā-Hṛdayam Samāptam

Thus the Heart of the Perfection of Wisdom is Complete

中文七只翻版本

貌似若波罗蜜多心经

1. 唐三藏法师玄奘译般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度尽苦厄。

舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。

舍利子,是諸法空相,不生不滅,不辱不淨,不长不減。

大凡故空中無色,無受、想、行、識;

無眼、耳、鼻、舌、身、意;

無色、聲、香、味、觸、法;

無眼界,乃至無意識界;

無無明,亦無無明盡;

甚至無老死,亦無老死盡。

無苦、集、滅、道,

無智亦無得,以無所得故,菩提薩埵。

依般若波羅蜜多所以,心無罣礙,無罣礙故,無有恐惧,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。

三世諸佛,依般若波羅蜜多据此,得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除整套苦,真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒语,即說咒曰:
「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」

——玄奘法師譯,於《般若波羅蜜多心經》

②摩诃般若波罗蜜大明咒经

姚秦天竺三珍藏鸠摩罗什译

观世音菩萨 行深般若波罗蜜时

照见五阴暗空 度一切苦厄

舍利弗:色空故无恼坏相。受空故无受相。想空故无知相。行空故无作相。识空故无觉相。何以故?

舍利弗,非色异空。非空异色。色即是空。空即是色。受想行识亦要是。

舍利弗,是诸法空相。不生不灭。不垢不净。不加不弱化。是空法。非过去 非未来 非现在。是故空中

无色无为想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。

任凭眼界乃至无意识界。无无明亦无管明尽。乃至无老死无老死尽。无苦集灭道。

无智亦任得。以无所得故。

神依般若波罗蜜,故心无挂碍。无挂碍 故无来恐怖。离整个颠倒梦想苦恼,究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜 故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知:般若波罗蜜是大明咒 无上明咒 无等等明咒 能除整套苦 真实不虚

故说 般若波罗蜜咒

不怕说咒曰

竭帝竭帝 波罗竭帝 波罗僧竭帝 菩提僧莎呵

摩诃般若波罗蜜大明咒经

③广泛智藏般若波罗蜜多心经

摩竭提国三藏沙门法月重译

如是我闻。

期 佛在王舍大城灵鹫山中 跟大比丘众满百本人数 菩萨摩诃萨七万七千人数全都。其名曰观世音菩萨 文殊师利菩萨 弥勒菩萨等 以为上篇 皆得三昧总持 住不思议解脱 尔时,观自在仙摩诃萨当彼敷坐。于那个众多中不怕由所由 诣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。瞻仰尊颜而白佛言:世尊 我待让此见面惨遭。说每神普遍智藏般若波罗蜜多心灵,唯愿世尊听我所说,为诸菩萨宣秘法要。尔时世尊以妙梵音。告观自当仙摩诃萨言 善哉善哉具大悲者。听汝所说。与诸众生作死光明。于是观自在仙摩诃萨蒙佛听许 佛所护念 入于慧光三昧正给 入此定已 以三昧力行深般若波罗蜜多时,照见五蕴自性皆空 彼了明五蕴自性皆空,从彼三昧安详而打。即告慧命舍利弗言。善士,菩萨发类同若波罗蜜多中心,名大智藏。汝今谛听善思念之,吾当也卿分别解说 作是语已。慧命舍利弗白观自在仙摩诃萨言。唯大净者。愿否说的。今正凡是时。于斯告舍利弗。诸菩萨摩诃萨应设是效仿:

色性是空空性是色。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。识性是空空性是认识。识不异空空不异识。识即凡是空空即凡是认识。

舍利子。是诸法空相。不生不灭 不辱不统 不加不弱化。是故空中无色。无为想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦任管明尽。乃至无老死亦任老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。

菩提萨埵 依般若波罗蜜多 故心无挂碍。无挂碍 故无来恐惧。远离颠倒梦想。究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜多 故 得阿耨多罗三藐三菩提。故知:般若波罗蜜多是大神咒 是大明咒 是太咒 是无等等咒,能除整套苦 真实不亏心。

故说般若波罗蜜多咒

尽管说咒曰

揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提莎婆诃

佛说是经已。诸比丘以及菩萨众。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说都大欢喜。信受奉行

泛智藏般若波罗蜜多心经

④貌似若波罗蜜多心经

罽宾国三窖藏般若合利言等译

如是我闻。一时僧在王舍城耆阇崛山中。与大比丘众及菩萨众俱。

时常佛世尊即适合三昧。名大规模甚坏。尔时众中发出仙摩诃萨。名观自在。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。离诸苦厄。即时舍利弗承佛威力。合掌恭敬白观自在菩萨摩诃萨言。善士。若发生得学深好般若波罗蜜多行者。云何修行。如是咨询已经

尔时观自在神摩诃萨告具寿舍利弗言:

舍利子。若善男子善女人行很大般若波罗蜜多行时 应观五蕴性空。

舍利子。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。

舍利子。是诸法空相。不生不灭不耻不都不增不弱化。是故空中无色。无被想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无管明尽。乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦任得。以无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍。无挂碍故无有恐惧。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三全世界诸佛依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套苦。真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒。

哪怕说咒曰[卄/(阿-可+辛)/木]谛[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗僧[卄/(阿-可+辛)/木]谛菩提娑(苏纥反)婆诃

要是是舍利弗。诸菩萨摩诃萨为那个大般若波罗蜜多行。应要是实践。如是说已。即时世尊从科普甚大三摩擦地起。赞观自当菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如是使是。如你所说。甚大般若波罗蜜多行。应要是实施。如是时全部要来都悉随喜。尔时世尊说是语已。具寿舍利弗大喜充遍。观自在神摩诃萨也大欢喜。时彼众会天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说都大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑤貌似若波罗蜜多心经

唐及且大兴善寺三窖藏沙门智慧轮奉诏译

如是我闻。一时薄誐梵。住王舍城鹫峰山受到。与大苾刍众。及大菩萨众俱。尔时世尊。入三摩地。名科普甚坏照见。时众中发出同样菩萨摩诃萨。名观世音自在。行很好般若波罗蜜多行。照见五蕴自性皆空。即时具寿舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白观世音自于菩萨摩诃萨言。圣者。若有要学深大般若波罗蜜多行。云何修行。如是问已。尔时观世音自当仙摩诃萨。告具寿舍利子言。舍利子。若发生易士。善女人。行不行大般若波罗蜜多行。应照见五蕴自性皆空。离诸苦厄。舍利子。色空。空性见色。色不异空。空不异色。是色即空。是空即色。受想行识。亦复如是。舍利子。是诸法性相空。不生不灭。不垢不净。不减无搭。是故空中。无色。无让想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无管明尽。乃至无老死尽。无苦集灭道。无智证无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多已。心无障碍。心无障碍故。无发生怕。远离颠倒梦想。究竟寂然。三天下诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗。三薄三菩提。现成正觉。故知般若波罗蜜多。是不行真言。是大明真言。是绝真言。是无论等等真言。能除整套苦。真实不亏心。故说般若波罗蜜多真言。即说真言唵(引)誐帝誐帝。播(引)啰誐帝。播(引)啰散誐帝。冒(引)地娑缚(二合)贺(引)

而是舍利子。诸菩萨摩诃萨。于良好般若波罗蜜多行。应要是效仿。尔时世尊。从三摩地安祥而起。赞观世音自当菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如是如是。如您所说。甚大般若波罗蜜多行。应要是履行。如是流行。一切要来。悉皆随喜。尔时世尊如是说已。具寿舍利子。观世音自当仙暨彼众会全体世间天人阿苏啰巘[马*犬]嚩等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑥般若波罗蜜多心经

(敦煌石室仍)国大德三收藏法师沙门法成译

如是我闻。一时薄伽梵住王舍城鹫峰山丁。与大苾刍众。及诸菩萨摩诃萨俱。尔时世尊等可雅深明了三摩地法之异门。复于尔时。观自在神摩诃萨。行深般若波罗蜜多时。观察照见五蕴体性。悉皆是空。时具寿舍利子。承佛威力。白圣者观自在仙摩诃萨曰。若善男子。欲修行甚大般若波罗蜜多者。复当云何修学。作是语已。观自在神摩诃萨答具寿舍利子言。若善男子与易女人。欲修行甚坏般若波罗蜜多者。彼应设是考察。五蕴体性皆空。色即是空。空即是色。色不异空。空不异色。如是让想行识。亦复皆空。是故舍利子。一切法空性。无相无生无灭。无垢离垢。无减无增。舍利子。是故尔时空性之中。无色。无受。无想。无行。亦无来认识。无眼。无耳。无鼻。无舌。无身。无意。无色。无声。无香。无味。无触。无法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无管明尽。乃至无老死。亦任老死尽。无苦集灭道。无智无得。亦任不可。是故舍利子。以无所得故。诸菩萨众。依止般若波罗蜜多。心无障碍。无有怕。超过颠倒。究竟涅槃。三举世一切诸佛。亦皆以般若波罗蜜多故。证得无上正等菩提。舍利子。是故当知般若波罗蜜多异常密咒者。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套诸苦之咒。真实无倒。故知般若波罗蜜多。是机密咒。即说般若波罗蜜多咒曰
峨帝峨帝。波啰峨帝。波啰僧峨帝。菩提莎诃舍利子。菩萨摩诃萨。应设是修学甚坏般若波罗蜜多。尔时世尊从彼定起。告圣者观自在仙摩诃萨曰。善哉善哉。善士。如是若是。如你所说。彼当如是修学般若波罗蜜多。一切只要来。亦当随喜。时薄伽梵说是语已。具寿舍利子。圣者观自在神摩诃萨。一切世间天人阿苏罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑦佛说圣佛母般若波罗蜜多通过

西方译经三珍藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山吃。与大苾刍众千二百五十人口都。并诸菩萨摩诃萨众。而一起围绕尔时世尊。即入甚坏光明宣说正法三摩地。时观自当仙摩诃萨于佛会中。而者菩萨摩诃萨。已会修行甚坏般若波罗蜜多。观见五蕴自性皆空尔时尊者舍利子。承佛威神。前白观自在菩萨摩诃萨言。若善男子善女人。于这十分坏般若波罗蜜多措施。乐欲修学者。当云何学时观自在仙摩诃萨。告尊者舍利子言。汝今谛听为汝宣说。若善男子善女人。乐欲修学此很好般若波罗蜜多法门者。当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶。所谓即色是空即空是色。色无异于空。空无异于色。受想行识亦复如是。舍利子。此一切法而是空相。无所生。无所灭。无垢染。无清净。无增长。无损减。舍利子。是故空中无色。无被想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。无眼识界。乃至无意界。无意识界。无无明。无管明尽。乃至无老死。亦任老死尽。无苦集灭道。无智。无所得。亦任管得。舍利子。由是无得故。菩萨摩诃萨。依般若波罗蜜多相应行故。心无所著。亦任挂碍。以无著无碍故。无发生望而生畏。远离一切颠倒妄想。究竟圆寂。所有三世诸佛。依此般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故应知。般若波罗蜜多。是广大明。是无上明。是无等等明。而能息除一切烦恼。是就真实无虚妄法。诸修学者。当如是模仿。我今天宣说般若波罗蜜多老明曰怛[宁*也](切身)他(引一句)唵(引)誐帝(引)誐帝(引引二)播(引)啰誐帝(引三)播(引)啰僧誐帝(引四)冒提莎(引)贺(引五)舍利子。诸菩萨摩诃萨。若能够诵是相似若波罗蜜多明句。是不怕修学甚大般若波罗蜜多尔时世尊。从三摩地安慰而由。赞观自当菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如你所说。如是只要是。般若波罗蜜多。当如是效仿。是不怕真实最上究竟。一切只要来也皆以喜佛说这经已。观自在仙摩诃萨。并诸苾刍。乃至世间天人阿修罗乾闼婆等。一切群众闻佛所说都大欢喜。信受奉行佛说圣佛母般若波罗蜜多经

华语玄奘译本(梵文注音)

Prajna Paramita Hrdaya Sutram

atha prajñā pāramitā hṛdayasūtram ¦ namaḥ sarvajñāya ¦

佛說-般若–波羅蜜多—心——-經—–禮敬—-一切—知向

Āryā valokiteśvarabodhisattva gaṃbhīrām prajñā-pāramitā-caryāṃ caramāṇo

聖——–觀自在———菩薩——–行深——-般若—波羅蜜多——時

Vya-valokayati sma paṃca-skandhāa-sattāś ca sva-bhāva śūnyām paśyati sma
¦

照—————–見——-五——蘊—–皆空—度—–一切———–苦——-厄—–

Iha–śāriputra rūpaṃśūnyaṃ, śūnyata iva rūpaṃ.

啊!舍利子!—–色—不异—-空——–空—不异—-色

rūpān na pṛthakśūnyatā śūnya tāyā na pṛthag sā rūpaṃ

色—–不—異——-空——-空—–亦—不—異——色-

yad rūpaṃ sā śūnyatāyād śūnyatā sa rūpaṃ

是—色—–就是—–空——空—-就是—色!

Evam- eva vedanā –samyak samskāra vijñānāṃ.

亦復—-如是—-受——-想———-行——–識!

Iha–Sāriputrasarva–dharmā śūnyatā-lakṣaṇā

啊!—舍利子—一切——諸法——空——-相

anutpannā aniruddhāamalā avimalā nonā aparipūrṇāḥ.


不生——-不滅——-不淨—-不垢—-不增——不減

Tasmāc–Sāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
vijñānāṃ ¦

是故—–舍利子—-空—中—無—色—無—受—-(無)—想—–(無)—–行——(無)—–識

na cakṣuḥ- śrotra-ghrāṇa- jihvā –kāya- manāṃsī ¦

無—–眼——耳——鼻——舌——身——–意!

na rūpa śabda gandharasa spraṣṭavya dharmāḥ ¦

無—色—–身—–香——-味——觸——–法!

na cakṣur dhātur yāvanna mano vijñāna dhātuḥ ¦

無—眼——界—–乃至—-無—意——識——-界!

na vidyā na vidyā kṣayo

無–無明—亦無–無明—-盡

yāvan na jarāmaraṇaṃna jarāmaraṇa kṣayo

乃至—無—–老死——–亦無—–老死——-盡

na duḥkha samudayanirodha mārgā

無—苦———集———滅——–道

na jñānaṃ na prāptiḥna abhi-samaya.

無—智—–無—-得—-

tasmād aprāptitvādbodhisattvāṇāṃ prajñā pāramitām āśritya viharaty
acittāvaraṇaḥ ¦

坐無——-所得故———菩提薩埵——-依般若—-波羅蜜多—–…(故)—心—無念無罣礙!

cittāvaraṇa nā stitvādatrasto viparyāsātikrānto niṣṭha nirvāṇaṃ ¦

中心無罣礙故—無–有相—-无有恐怖——-远离顛倒梦想——究竟—涅槃。

Tryadhva vyavasthitāsarva buddhā prajñā pāramitām āśrity ānuttarāṃ
samyaksam bodhim

三世—-(过去、现在及前程)—–诸—-佛—–依般若—波羅蜜多故—–得阿耨多羅—-三藐三——-菩提-(得到无上、正宗、正觉三种植证果)

abhi saṃ buddhāḥ ¦

究—-竟—-成佛

tasmāj jñātavyaṃ

(是)故—–(應)知–

prajñā pāramitā mahāmantra maha vidyā mantra anuttara mantra
asama-samati mantra

般若—-波羅蜜多—是大—神–咒——-是大—-明—–咒——–是無上—-咒——-是無等等———咒–

Sarva duḥkha praśamanaḥ¦

克除整套—-苦——-(外息滅)

satyam amithyatvāt ¦

真實—–不虛 故说

Prajña pāramitāyām ukto mantraḥ ¦

般若—-波羅蜜多—–說——咒!

Tadyathā

不怕說咒曰:

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ¦

揭諦–揭諦-波羅揭諦–波羅僧揭諦–菩提-薩婆訶。去吧—去吧—到对岸错过吧—大家赶快去彼岸-修成正果

iti prajñā pāramitā hṛdayasutram samāptam

面前說–般若–波羅蜜多—–心—–經—–圓滿!

偎依:强烈推荐——心的藏 心经禅解 圣严法师

一、前言

《心經》,通稱為《般若心經》,乃是整個大乘佛教的心头而,也是大乘佛法中一般若想之基本,它呢是《般若經》的着力。

據印順法師《心經講記》說︰「在六百卷的《般若經》裡,在〈學觀品〉有與本經幾乎完全相同的语句,不但未是觀自在菩薩所說,而是佛直接向舍利子所說的。」據先師東初老人之《般若心經思想史》說,在《大般若經》的亚會第二区划〈觀照品〉第三分之一,以及那个異譯《大品般若經》的〈習應品〉第三之同样截,頗與《心經》類似。

《心經》是《大般若經》中之等同聊段,《大般若經》譯成汉语的有的雖然和《心經》很像,但並不了一樣。目前我們持誦的《心經》最後一截的咒语,在《大般若經》中就是沒有。《心經》是通攝大小三乘法的總綱,可以當作佛法概論來看。

佛經中教授修行的方式来三︰1.执棒戒,2.改动,3.修慧。持戒與修定須以相似若智慧來指導。如果沒有智慧之指導,持戒就不啻一般的好人、善人,不必然是學佛的丁;而且修定的光阴跟力,也与一般外道的修行沒有兩樣。行菩薩道的总人口沒有智慧,就不是菩薩,凡夫与菩薩之所以不同,就是在於智慧之发無。

佛法的优良在於智慧,離開智慧講佛法,只是世間的知識和學問。釋迦牟尼佛成佛之後所說的套,都是由智慧產生的,而說法的目的,是指望聽聞佛法之人,能經由他所傳的修行方法取得智慧,只发获得智慧後,才会取得实在的解脫與自在。所以佛法是從智慧產生,同時也克幫助人產生智慧,達到開悟的境界。因此《心經》就是智慧之經典。

因为了解的態度和办法看佛經,得到的仅是知識,不是無漏的小聪明。研究佛經的學者及專家,可以将佛經講解的万分詳盡,但自己我並不肯定能夠從中得到無我無相的明白。只有以體驗的態度來看佛經,無著的灵气才會自然的成長。

中國底禪宗以及後來傳入日本、韓國的禪宗,特別重視智慧,因此特别重視《心經》及《金剛經》。由於《金剛經》比較長,不易時時誦念;《心經》經文簡短,所以在中國、日本、韓國之叢林及修行道場,每日都會在不同之場合持誦。《心經》是禪修者的修行指導經典之一,不僅是故來理解的,因此自參以禪修的角度來為東初禪寺禪坐會的大眾解釋《心經》。

亚、智慧度苦厄

相似若波羅蜜多心經

「般若」梵文prajntildeā的意是智慧,《六祖壇經》中說︰「即定即慧」。定是慧的體,慧是定的之所以。也就是說︰有定的時候一定有慧;有慧的時候一定有定,定是智慧之基礎,智慧是自然的企图。定、慧同時產生,是禪宗的立場及觀點,定、慧產生以後,戒都在里边了;真正出現清淨智慧之丁,也即是得道的食指,一定非會犯戒的。

波羅蜜多是出離、超越、解脫的意思,就是離開煩惱和辛苦,也尽管是跨煩惱和艰苦。整句來說就是︰有智慧就能從煩惱及苦的此岸,到達沒有煩惱、永遠快樂、自由自在的对岸。

大乘佛中的六波羅蜜是︰布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧,是先前五種的修行達到第六種智慧的目的。六波羅蜜而稱六度,「度」是超越苦及煩惱的意思。以禅的智慧作為修行的指導原則,才能够超越苦及煩惱,達到解脫的目的。《般若波羅蜜多心經》,就是因簡短的經文,教導我們般若的要及其產生的办法与事理,所以稱之為《心經》。

觀自在菩薩

菩薩

菩薩凡發了菩提心,以慈善廣度眾生的人口。菩薩不自私、不為自己考慮;廣度眾生是為了成就佛道,並且感謝眾生而休告回報;鼓勵眾生努力行善,自己呢參與其中,才是的确的菩薩。

一個禪的修行者必須先發菩提心,修行是為了使眾生得到好处。這最初、最早所發的菩提心,叫作初發心,發了此心,就期待不要退轉,一旦闹矣退心,也使再次回去初發心。如果一個修行人沒有發菩提心,修行不會得力,容易著魔,對其身心都发損害。所以当修行的過程中,我們強調要放下自己之自私心、追求心中、逃避心,以及愿意心,才會真正取得修道的裨益。

菩薩要斷煩惱,增長智慧,不克僅靠从坐,要拼命廣度眾生,智慧之增長才踏實。僅靠从坐,僅以禪定的力量產生的智慧,在撞複雜的人際關係時,便產生不了應對的能力。唯有以實際的磨鍊,面對各種善惡不同、形形色色的眾生,所取得的聪明才踏實而因應有方,這才是菩薩的灵性。所以菩薩於六波羅蜜中特別重視精進和聪明,精進才能够斷自己的煩惱,產生了灵性,才会廣度眾生。

精進波羅蜜是为自利利他廣度眾生為第一,精進度眾生的艺术发生四︰1.就造之惡業趕快斷,2.免往的惡業永不造;3.未生的善業趕快生,4.都生的善業要增長。前兩點是只要眾生離苦,因為造惡業會得苦果,後兩點是如果眾生得福報及安樂。這四個方法加以起來就是「慈悲」;悲心使眾生離苦,慈心使眾生快樂。悲能拔苦,慈能與樂,就是慈善,沒有慈悲心不可知稱之為菩薩。

自在

自从于凡未被影響,不考慮自己之利害、利害。

以菩提心修行,以慈悲心廣度眾生,就是轻松。一個能自在的丁自然有真正的聪明,如此才会到達解脫的沿。

許多丁想收获自在、得到解脫後还廣度眾生,這是不极端正確的;只考慮自己本身的好处,反而不克得轻松、解脫。唯有放下自己利益之勘察,以慈悲心廣度眾生,才能够得实在的轻松解脫。

菩薩抑或大乘的修行人,做任何事都要乾淨俐落,不要拖泥帶水。受施時即令坦然接受,以廣度眾生為回報。布施時就慨然布施,不求回報。不考慮自己之补益、損失,只是勇往直前的失去做對眾生有益的从,如此就可知得到自在的利。

觀自在

觀世音菩薩的梵文Avalokitesvara,翻譯成汉语叫觀世音或觀音。觀自在纵是将觀音的法門修行成功了之功能。觀音菩薩先是坐耳根聽外來的聲音;再朝着內聽,聽無聲之聲,達到六根互用、六清清淨,對其程度不產生執著,所以受作觀自在。

任何修行的措施都叫觀,有對外觀及對內觀,也只是径直觀空、觀無。此處的「行深般若波羅蜜多」是觀空、觀無、觀不動性。觀是如通過六根本用心來觀。譬如,觀呼吸是我們的身體在深呼吸,但是如果用我們的心目來觀;作无淨觀,觀的對象是皮囊身體,但還是要因此心來觀。所以雖然是因六到底加六塵作為觀的對象,但實際上一定是用六識的心在觀。也时有发生因此心觀心,像貓捉老鼠的修行方法,看看好的邪念而不用六清六塵。沒有身體的食指是無法修行的,在三界之內的眾生,只有人可以修行,雖有一对神道、天道、鬼道、畜生道的眾生能聽法,也会经受佛法,但因為六干净不具足,力量用非上,所以未可知修行,故說「人身難得」,應要完美珍惜。

修觀一定要用六識、六干净、六塵。就是參禪、參公案、參話頭,也只要就此到六根本。大菩薩沒有一定的身體,卻由於處處都是外的身體,也無一事物是他的身體,所以能夠觀自在。

觀自在的意来二︰同凡對自己都度过全方位苦厄,已經修行成功了;二凡是無處在無處不在,無處不能够顧到眾生。《心經》中所講的觀自在凡第一種意思。

行深般若波羅蜜多時

深般若

相似若的自己即是智慧、清淨、遠離、明等的意思

乍得無生法忍、初證無漏智慧之菩薩,已出一般若,已能过生死海,拔除惑智二障,這與世間哲學家所謂的聪明並不相同,故將菩薩之智慧为深般若。哲學思想的猥琐思辨是俗諦,不生不滅的首先義諦,即凡是深般若的勝義諦。

《般若經》中学子問佛,般若的「深奧」是什麼意思?般若就是拖欠,就是無相、無願、不生不滅。

「空」──由因緣所好的尽法,一定是畢竟空,從因緣觀來看,一切現象都是空的。因緣生,因緣滅;此生故彼生,此滅故彼滅。生起時是暫時的現象,在生起的當時尽管以轉變,而終歸於空無。從有到無,從無到有,本身即是借的,所以是空。空的意思就是是假的,假的原故是因緣,而尽法都是由因緣而生。從修行因緣觀所获得的結果就是空。

「無相」──《金剛經》及《六祖壇經》都涉及無相。相是借助心相及物相,這兩種現象都是由於人当執著、分別。執著就是发出互动,就會不自在,不執著就是無相,就是自在。《金剛經》及《六祖壇經》中还說無相,是雖然什麼都来,但切莫執著,就是無相。

「無願」──菩薩發願成佛,發願度眾生,發這無上菩提心就是「願」。一切佛之所以能成佛,一定是先期發願。我們因為是凡夫,所以每天念〈四宏大誓願〉及〈普賢菩薩什挺願〉。得到了深般若就不用念了,因為動者恆動,靜者恆靜,不用發願,恆在願中行其本願。到了無願的境界才真正的自由自在;有願時,時時在念著要度过眾生,已經度了眾生,心中還有自我是。得神通的口能够通行無阻,好似自在,但這是相對的自由自在,不是絕對的轻松,只有都行深般若的菩薩,才得絕對的自由自在,沒有要度的眾生及发生眾生可度的念頭。有願時自我還在,不管是客觀的、主觀的、自利的、利他的,只要出眾生可度,「我」一定是相對存在的。

由当的人数,不等於不有,諸佛菩薩不執著,得自在,雖然無願,但是出灵性,當智慧對自己發生作用時,就是得从当解脫的坐;當智慧對眾生有幫助時,就變成幫助眾生得自在的能力。

凡夫觀空並不等於親證空性。小乘阿羅漢證空性,但僅空「人本人」,而非空「法自」,能證人法二缺损,一定是大乘菩薩所見的不生不滅。

行就是用之意,菩薩能成為菩薩,是因為有灵性,當智慧產生作用時就是实施。

波羅蜜多

「波羅蜜多」的梵文是pāramitā,意思是过、到岸上、度無極、事究竟、超越。

一個能自在的食指,一定是出真正的般若,也就是小聪明,如此才能够達到自在、解脫的对岸,就是度脫、就是跨越、就是波羅蜜多的意思。

照見五蘊皆空

隽不產生作用時,菩薩及眾生是一樣的;智慧產生作用時,對菩薩自己來講是斷除一切煩惱,對眾生來講是菩薩普度一切眾生。

精明能干的產生分成四個層次︰聞、思、修、證。首先要聽聞佛法及修行的主意,以正知正見作為指導,確實修行才能够證得五蘊皆空,產生智慧。

聞、思、修、證,也得說成聞、修、思、證。思是编的同组成部分,思是依修觀行,是思惟的意。不是思想之惦记。修行有散心修與專心修,專心修才为作思惟。有编制才能證,《楞嚴經》上認為思辨可以產生智慧。在印度和西藏佛教有一边學者就是主張以辯論的方產生智慧,不自然要是编写禪定。我是坐禪修的觀點來解釋聞、思、修、證。是因藏傳佛教的《菩提道坏第廣論》及南傳禅宗《清淨道論》為依據。

菩薩是盖聞、思、修而證得五蘊皆空的地步,一切智顯現而得解脫;以从智產生的力,以無量法門幫助眾生,使眾生得解脫,這是道種智的效用;能盡知諸法自度度外,是总体種智。

五蘊

五蘊中之身分,是物質的;受、想、行、識,是振奋的。五蘊是構成我們世間每一個人口之必不可少因素。

质──就是地、水、火、風,總稱四杀。包括我們物質的身體及身體所處的環境。

叫──感受的意。

想──判斷。

行──判斷後如何處理。

由於受、想、行這三個心理活動,能推動我們的身體行為及言語行為。

識──以「受」、「想」、「行」的心理活動,操作物質的「色」身,以物質的「色」身及「受」、「想」、「行」的心理作用合一,就產生了第五蘊的「識」。

要沒有識蘊只有前四個蘊,就改为了唯物論,識蘊是人命的主體,從過去特别到這一生,從這一生到來生,都是依赖它。而前四蘊的活動所產生的業力的結果就是識蘊。它是「去後來预举行主翁」,投生時它先來,死亡時它最後走,然後到另外一生去投生,也是其预先到。現代之植物人的色蘊及識蘊還在,只是喪失了于、想、行三蘊的效力。

大乘的菩薩、小乘的阿羅漢、一般的凡夫,各为不同的層次看五蘊。

   
*大乘的菩薩︰以使實空的立場看五蘊。對五蘊構成的自我,不起執著,對個別的五蘊現象也无執著,所以可以无戀生死,也不怕活在生死中。既然无貪著五蘊也非厭惡五蘊,所以于生死中繼續度眾生,不必逃離生死。

   
*小乘的阿羅漢︰因分析空的立場看五蘊,由五蘊構成的自是拖欠的,五蘊本身是法,其個別的五蘊並不拖欠。所以呢難從五蘊組合成的自身得到解脫,但是個別的五蘊法還在,我執消除而法執仍在,故非究竟。

    *
一般的凡夫︰不論知不知道有五蘊,但是五蘊構成的自己是在運作,而且事實上處處在對五蘊生起自之執著,所以不知五蘊皆空。

多數底凡夫,根本未清楚五蘊組成的自己是拖欠的,即使以觀念上懂凡是空,事實上煩惱及執著還在,一般人在世界上,每日于貪、瞋、癡、慢、疑中生活,對身外的东西有使追的、放棄的、喜愛的、厭惡的感覺。對自身也来驕傲、自卑、沒有安全感,這都是不知五蘊皆空,五蘊組合的自家为是拖欠。如果能坐略就的眼光來離我執,菩薩底法眼來離我套二執,便是相似若的效能,菩薩之法眼便是形似若。

凡夫也可为此五艾心觀中的十八界分別觀及因緣觀,在《楞嚴經》中稱為二十五圓通法門,即是二十五種觀法,也还归因于五蘊的身心為基礎。若因五蘊配十八界,則色蘊中来四非常,包括身體的六绝望、外在環境的六塵、心理現象的六識,加起來便是十八界。

所以,不論是《楞嚴經》二十五種圓通法門的菩薩禪觀,或是五艾心之基礎禪觀,都非會與五蘊無我、五蘊皆空的禪修方法相違。

「空」的梵文śūnyatā是對「有」的否定,但还要差於虛無論的斷滅見。

空的意思,在原始佛教,便是從生滅現象的觀照而發明的。所謂此生故彼生︰煩惱起,生老病死生;此滅故彼滅︰煩惱滅,生老病死滅。有生有滅,生滅無常,便是空。

大乘中觀的空義,是按照龍樹菩薩《中觀論》所持有的見解為準,該論〈觀四諦品〉有第二偈,相當重要。「以起空義故,一切法得成为;若無空義者,一切則不化。」

這明言空義,能就一切法,若無空義,一切法还不可好。空是無礙無阻義,如果赶上其他阻碍,便表示自心中尚未能實證空義,也不许以一般若智慧來照見諸法似乎有使實空。什麼原因为?則另发同等偈云︰「眾因緣生法,我說即是無;亦為是字母,亦凡中道義。」

斯與原始佛教所說「此生故彼生,此滅故彼滅」的道理同样,凡是因緣合成的現象,自性皆是拖欠的,不僅自性空,此空也是拖欠。說諸法是出,是有假名;離開有無二邊,即是中途,即凡是《般若經》所說的空義。

捨離有無二邊,也不執持中間,才是当真的中途實相的空義,空中無有相,也無無相,所以空義能化任何法,也能够脱一切執著相。

照見

「照」是觀察,「見」是體驗,以特别好的形似若智慧,觀照體驗五蘊等整整諸法的自性皆空。以一般若的角度來看世間現象,空與有是相反相成的,看似矛盾而實際統一,且又是超的。

度过尽苦厄

「苦」的梵文duḥkha,是身心饱受逼惱而感到不安的狀態。進一步則是生漏统辛苦。

苦和厄不一樣,苦是悲苦、辛苦;厄是危險、災難。

辛苦与疼痛不一樣,有疼痛不必然苦,有艰辛不必然痛。苦主要是精神層面的。痛主要是生理之,若不願接受,會產生苦之感覺。貧窮的总人口,因為貧窮不是好選擇的,心中不平衡會覺得苦,出家人比貧窮人還窮,由於是自己選擇的,所以甘之而飴。在跟一個環境,相同的狀況中,由於各人心境與福報不一樣,感受的艰苦卓绝與不苦也殊。

于佛經中把苦分成三類︰

   
*生理的苦──生、老、病、死。生的艰辛我們都經驗過,但都未記得了。生之苦不僅僅是從娘胎出生的艰辛,也发生生活之苦之意。事實上生存的過程就是一模一样種苦之感想,我們的身體每一样分鐘都在變,細胞在生滅,生命啊于變化。生了之後就開始老,如同由新變舊,生命結束以前的各一样秒鐘,都是直的過程,有些年輕的命啊會死亡,從出生及去世,天天还当老去。

   
*思想的苦──生、住、異、滅,是朝气蓬勃的苦。包括了请无得辛苦,愛別離苦,怨憎會苦。

   
*五蘊熾盛苦──生理和思想二種形成的性命過程,這一生到下一生一世,一生一生永遠在五蘊的阴阳中打滾,我們都非轻察覺五蘊是那麼熾盛的、永遠在生死中流轉。

前方兩種生理及心理的劳苦犹是從五蘊產生的,如果坐老大般若的無漏智來觀照五蘊皆空,就非會苦,也会跨越所有苦,因為一切都跟五蘊有關,有五蘊就會產生生理的苦及心理的艰苦卓绝。

「厄」是困頓、糾纏、限制、拘束、遇为、遭魔、受害等,故以災難稱厄運。

對凡夫來講,有难一定生苦;對聖人來說,有难不肯定苦。在日常生活中所面臨的危險,有些是我們自己造成的,有些是自然環境及社會環境帶來的,例如天災、人禍、意外災難等等。

修行人于修行時一定要是先期管對於身體的執著放下,再拖心理的邪念,當心理和生理的自我都放下時,就是五蘊皆空,雖然還不能够度过尽苦厄,但是以這一刻纵是以禪悅及法喜之中。證得五蘊皆空後,身體還在,由於智慧具足,對於一切的苦難及災難,都不會產生那是苦厄的感想了。

其三、觀諸法皆空

舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受、想、行、識,亦復如是。

舍利子

举凡一個人的讳,也就算是舍利弗(梵文řāriputra),是佛的十良门徒中智第一,《心經》是以舍利弗為聽眾代表要說的;如同《金剛經》是解空第一之須菩提為請法的象征要說的。

色不異空,空不異色

质量是物質現象,包括地、水、火、風的季分外類物質元素。人之肉體稱為色身。有顏色的紅黃藍白黑齐名,有形狀的長短方圓大小相当于,有粗大的物體如全宇宙的天體,有細微的物體如極微塵,有可用形象表現的物質,稱為有表色法,有無法用像代表可確實存在的能量,稱為無表色法。《心經》所講的成色,主要是依靠人的身體。

空是對有若說,亦即凡無的意,但是空義更為廣大活潑。「色不異空」是說,一切物質現象,皆不離成、住、壞、空的四態;肉體的生,不離生、老、病、死的季艰苦。臨時有若終歸空,從空而产生還原為空,現象雖有使自性是拖欠。「空不異色」是說,一切物質現象,雖然自性皆空,卻又无妨礙因緣而有。凡夫愛有使懼空,大菩薩們,見有免貪愛,見空不恐懼。因為有色不異空的無色,空的無色不異有色,當空則空,當有則有,平等自在,心無牽掛。

色即是空,空即是色

空不可知離開五蘊,五蘊本身即是空。

质是物質現象,存在於空中,由於有空,色之物質現象,才能够經常變化及變換它們的职位、形象、關係,所以感覺到发出這麼許多東西存在。

這個世界的存,沒有不變化及非移動的東西,我們人之色身,有生、老、病、死,會老化會消失。地球和地外之高空,及星星彼此之間也来互動的關係,也是不斷的当老化,不是永遠獨立存在。因為有變化才曉得它的留存,這就是色,就是現象有若自性無。

當我們觀照五蘊皆空,如果掌握見不正,會使人头變得消極,對任何事还沒有興趣,認為身體既是借用的、空的,所以不要吃苦,讓它活活的餓死。對家庭无自然盡義務,因為是虛幻的;對社會不必盡責任,因為人世間不是真實的存在。如此的話,便不克到位菩薩鸣了。因此禪修觀想首先步是觀一切空,第二步而運用假有的現象,使眾生能不辱使命菩薩道,進而成佛。所以實證「色即是空」,能夠解脫苦惱,實證「空即是色」,能夠成就佛道。體悟了空以後,要因为積極的行動度眾生。譬如佛像是借用的,但我們利用假的佛來作為修行的家伙;色是借用的,穿的装、吃的食都是假的,但我們必須吃飯、穿衣滋養這假有的色身,如此才会運用色身作為修行菩薩道的工具。在體認到色即是空以後,一定要證悟空即是色,才会體會到空義的積極面。

拖欠不能够離開色,空不克離開現實的起。實相是拖欠,因緣因果是有,否則就是虛無的頑空。開悟的口因為身體還在,和普通人一樣會講話、活動,所以念頭還在,但是我心灵的執著不设有,因緣要他動時他即便動,在動時頭腦清清楚楚知道当召开什麼。要空的是對於色法等的執著,色法等的現象仍是有,不但身體是起,心理活動也发生,這是实在的解脫者。《六祖壇經》中說的「無念」,常给誤解是沒有念頭、沒有想,實際上是沒有自我執著的念頭,不是乘頭腦中沒有反應活動;他的頭腦活動和凡夫的頭腦活動不一樣,凡夫的考虑是因自身的情感以及情緒連在联合,這是浮動不平衡的。如果有沉思、有念頭,但沒有自我主觀的结及我立場的情緒,這就是拖欠的意。就吓似鏡子本身不會動,當外面的山色動時,反映至鏡中,鏡面才产生状况的活動。但是這個鏡面的影像和外在的景物動的净一樣,沒有加入鏡子自己的主觀判斷、自我執著、感情分,這就是「無念」的意思。

大凡諸法空相,不生不滅,不耻不淨,不加不減

不生不滅,不耻不淨,不增加不減的六未三對,是表達心法及色法等諸法空相的。

不生不滅

貌似人当認知上,瞭解一切現象都是有生有滅、有辱来淨、有增加有減的。在情感及卻都盼可喜可愛的物,最好能永遠有生、有淨、有多,而永遠沒有滅、沒有垢、不會減,這是愚癡凡夫的想法。有人好儿女,大家恭喜他,而當有親人過世時,即使在了非常死之年紀,親朋好友還是會悲傷、痛苦。也发生極少數总人口十分悲觀、極端消極,認為有生就闹滅,看到了新生的嬰兒就說︰「好可憐!這世界上又基本上了一個快要死的口。」看到花開了就說︰「唉!好沒有意思,過幾龙花费就使謝了!」遇到晴朗並不開心,因為不久即使假设下雨了!見到妙齡少女,便想再次過幾年它不怕设變老變醜了。這雖是事實,唯以这样負面的態度看待人生宇宙的現象,也是匪正规之。

佛法在觀察任何一樣事物時,都要了如指掌事物的情因緣,雖然萬事萬物都會生滅消長,但当這個當下,也都来该存在的事實,不可将年輕人看成老年人,不可将活人看作死人,不可乘船時,船還未翻而卻先向和裡跳。

瞭解到起大就是来酷,有淨就出辱,有多就发減,就无會執著於一切的現象,而会認知到它現前的存在就是一個過程,所以失敗時不會太頹喪;成功時不會太興奮,只是盡自己之能力将當下每一样桩事开好。這就是不生不滅;生之成功,不可能永遠擁有它;滅的失敗,不容许永遠無起色。

杀與滅是並存的,在生的時候就于滅。一棟新的房舍就時,就開始變舊,但是我們不會因為房子會變舊、損壞,就不蓋房子,因為在房屋蓋好及損壞這段期間,可以良好的使它。對於身體也是一樣,從出生便以趨向老、病、死的過程中,但于走向始终、病、死的過程中,我們可以可以利用身體的生,做来意義的转业,所以現象雖是念念生、念念滅,過程還是有的。

当日常生活中,我們以眼睛所接觸到之方方面面事物來觀察生滅現象,會發現一切的現象都是当生滅的過程中進行,一切現象有良起滅,但这个生滅的過程都是就是产生若拖欠,也是即空而出,所以稱之為不生不滅。

切莫辱不淨

耻辱和淨,有主觀及客觀的立場,有人主觀的認為自己非常乾淨,客觀的丁看他覺得非常髒;有人認為自己特别髒,但客觀的总人口卻不認為,所以沒有一定的標準。當喜歡乃至希望佔有一個人口時,心中要觀想︰我喜歡他什麼?他拘留起來很俏很清淨。進一步想︰那是确实嗎?他的臉洗過後,第二天就髒了;漱過口,吃過飯就髒了;皮膚很乾淨,出了津就髒了。也許什麼都乾淨,但他的解泄物一定是臭的,但也不见得覺得討厭;等及去世腐爛了時,還可愛嗎?但對於專食腐屍的動物而言,那又是可口的食品了。淨也沒有一定之客觀標準,說得亮一些,一切法相的事物現象,本無垢淨之分。

非加不減

和一個人数有時胖一點,有時瘦一點,有人胖一點坏高興,覺得發福了,瘦了即怪擔心,恐怕身體的那片来問題了。有的年輕女孩同样胖就死擔心,恐怕自己快變成肥豬了。其實一個总人口而正常就哼,胖一點、瘦一點沒有什麼關係,中國歷史上燕瘦環肥,不还是不行好嗎?常常有人一看到自家不怕說︰「師父,你怎麼又薄了。」我說︰「本來就瘦,老矣再度薄,但是自己雖已不得以还瘦,也許還會更瘦,畢竟是一味了。」不過很多口,都盼我加部分體重,我好瘦慣了,倒是十分少想到體重的問題。

长、減少到底是的确的還是借用的?美國于蘇聯買了阿拉斯加,好似美國的版圖增加了,蘇聯的版圖減少了;蘇聯用走了日本北边的幾個小島,蘇聯底版圖增加了,日本的版圖減少了;中國之外蒙古獨立,中國之版圖好似小了,但就算整個地球來說並沒有增加或者減少什麼。

不怕如紐約禪中心,目前生次棟房子,以後也許會變成三棟,等发生一致上自己大了,即使承繼禪中心的年輕法師比自己大多活五十年,也創立了再次甚之禪中心,有同龙他們也會死掉,我設在紐約之小小禪中心也許就流失了,房子吗不會留住。對整個地球來說,房子不是我們的,也非是家的,都是用地球上之物質資源建築起來的,地球上並沒有增加、減少什麼。每一個丁蛮了,化成骨變成灰,回歸大自然,便成地、水、火、風,地球上並沒有因為死了一個人口就大增了什麼或減少了什麼。當我們以跨越時空的立場,來觀想一切東西,便會發現,雖有通事物的生生滅滅,其實是勿搭不減的。

大凡故空中無色,無受、想、行、識,無眼、耳、鼻、舌、身、意,無色、聲、香、味、觸、法,無眼界,乃至無意識界

五蘊十八界

五蘊中的「色」是屬於物質部分,「受」、「想」、「行」、「識」屬於精神有些。《心經》先是綜合解釋身心,稱為五蘊,再将五蘊分開解釋︰色是物質部分,分作內、外兩很類,內部的叫六根本,外部的叫六塵;精神有些總和四蘊為六識,六清六塵的身體及所處的環境,加上心及精神活動的六識,共是十八界。

《楞嚴經》中凡来二十五各项十分菩薩,每一样各菩薩都意味着著一致種修行的法門,其中即产生七怪、六清、六塵、六識。這二十五個法門,修行任何一样種法門都能赢得解脫,都能够修成特别菩薩道。

由憍陳那的聲塵圓通開始,到觀音菩薩的耳根圓通為終。優波尼沙陀修色塵,阿那律陀修眼根,舍利弗修眼識;持地菩薩修地充分,烏芻瑟摩修火大,月光童子修和很,琉璃光法王子修風大等,每一样位菩薩都修不同之法門。根是裡面的,塵是與根相對的環境。也就是說,《楞嚴經》的二十五種法門之中,包含了十八界,觀任何一样学門成功,就能開智慧得解脫,而實際上都是坐觀五蘊皆空為基礎,舉例來說,用眼根、緣色塵,用眼識、了別根塵。一切的形色和顏色,都是为緣所生,它們的本人不可知孤立存在,所以还是就来若拖欠,也是即空而起。

事實上十八界的任何一样界,都无是实在的存,就以色塵來說,當我們閉起眼睛時,色塵雖然存在,但是因為看不到任何東西,所以等於是未存。又要盲人,只能用手觸摸東西的形狀、體積、質感,但是看不到顏色,故對盲人而言,顏色是空的。必須用眼根、緣色塵、生眼識,只要眼根不有,色塵及眼識便是空的。只要色塵消失,眼根及眼識也無對象,便無眼根及眼識的企图,即等於空。

五蘊的于是從六完完全全及六塵的接觸而令六識產生受之意图,受了以後再進入想及行的组成部分。十八界中六識的「識」和五蘊之中受、想、行、識的「識」,並不一樣,六識的前五項,眼識、耳識、鼻識、舌識、身識,是屬於五蘊中于之有。而五蘊中的眷恋、行、識是屬於第六意識分別及執著的片。

六到底、六塵、六識的十八界,以上才例舉了眼根對色塵生眼識,舉一反三,餘可類推。一般來說,十八界的觀法,以编制耳根及眼根比較容易。

不過,十八界的别一样线,都得以觀照成空,眼根、色塵、眼識,耳根、聲塵、耳識,鼻根、香塵、鼻識,舌根、味塵、舌識,身根、觸塵、身識,意根、法塵、意識,一共六組,分別則稱十八界。

十八界的第六組,比較不轻理解,「意根」在物質部分凡是盖緣所生,是由于家长所賦予的腦神經系統,本身是一個臨時性的東西;在振奋有些是督責腦細胞來做記錄、回憶、推敲、聯想的办事。「法塵」是符號,林林總總的形象符號、語言符號、觀念符號等,使得意根產生記憶作用,使意識產生分別作用。離開了法塵,意根沒有作用,離開了意識,意根及法塵也沒有功能。所以從理論上來考察,從禪修中來觀照,意根、法塵、意識,本來沒有,將來为沒有。

法塵是從人類的認識心和記憶力而产生,自古代的祖先从,不斷的为符號來分門別類認識世界,以記憶來累積經驗。符號本來沒有,是人類創造出來的,我們自幼經由社會、家庭、學校的傅,不斷的收受各種符號,假設不懂得发生這些符號,法塵便是休存的。譬如,中國以及印度人口还認為有龍及鳳凰,雖然我們從未見過真正的龍及鳳凰,但是書上常常出現,所以同样提起龍,我們大家还知龍的樣子,這就是共同語言符號的企图。事實上雖是沒有龍,因為符號中生出龍,所以人之語言及圖書中还有龍的有,可見符號只是法塵的代表,其自我並不纵是另外東西。

我們從前五彻底見到前五塵,生起了前方五識,那些東西本身是空的。法塵的符號,就是意味前五根本、前五塵、前五識所產生的反應,既然這些東西本身是拖欠的,符號也是虛設的,所以法塵也是拖欠的。

意識分成二有些︰一凡是內在的分別作用,一凡是外來的種種影響;便是坐內在的意識,通過意根,分別外在的法塵,產生思想,發為行動的作用。

從原始佛教的立場而言,第六意識除了認識的效能,也闹執持自我的效能。第六意識本身沒有一個一定不變的東西,它卻能管一生而一生之業力聚集于共,然後連接到其它一個時間段落去,接受業力的果報;接受業力果報的同時,又前往另一对行為的業力,再延續到下一生一世去。因此便會形成小時段進入天堂,有些時段地獄受苦,有些時段生在人間。由於每次各生造的業都无一樣,每次每生受報的同時,又前往不同之業,所以第六識只有認識作用和造業受報作用,本身卻是拖欠的。

觀十八界成功時,即可實際體驗到所给之種種果報是拖欠的,所去的種種善業惡業也是拖欠的。

季、因緣不思議

無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老十分盡

這四句子經文講的是無十二因緣,亦無十二坐緣盡。不執生死有,亦无執生死無。

因緣

因为緣觀分成兩類︰一凡盖空間現象講因緣,是物質關係的;二是因時間現象講因緣,是振奋生命之。佛法是为充沛為主,以物質為副,在《心經》中講的十二因緣,是從時間過程的老三全世界流轉,講此有故彼有,此滅故彼滅的性命現象。

《阿含經》中所講的因緣觀,也是就是時間講的,著重於精神層面的要命與滅。《中觀論》所講,並重於空間和時間之老滅有無的討論,是根據早期的《阿含經》裡所講的五蘊法,即凡精神以及物質的綜合。《心經》一開始講五蘊、十八界,接著提出十二因緣,也还是以空間及時間、精神同物質的彼此運用,來說明因緣生滅的宇宙觀與人生觀。

十二因緣觀,即凡是分成十二個階段,說明人的身,何從何去。每一样階段,都是果,又还連接著前因为和後果。現階段之果然,必從上階段的用來,稱為果緣於因,如此一個一個階段;前以製造後果,在这果位又變成下一個後果的前因,又赴後果,如此產生的關係叫作因果關係。促成因果產生關係的哪怕是緣,果是緣於因,所以于因緣關係;果是從因來的,由於有缘才来果然,每一個果位都是緣自於因位,以因為果位所緣,所以稱為因緣。

十二因緣

十二以緣是無明→行→識→名色→六副→觸→受→愛→取→有→生→老死。以这十二個階段配隸三全世界三個時段,便是︰1.初老三個屬過去世;2.吃七個屬現在世;3.後二個屬未來世。

無明,行,識──過去世

「無明」是無始以來眾生煩惱的向,稱為無始無明。佛法不講有開始,雖然地球有開始有結束,而生存在地球上之眾生,在地球未開始以前,早已於他方世界生生死死。當地球毀滅之後,尚沒有得解脫的眾生,又會到其它的世界去领受生死,所以佛教是無始的宇宙生命論。

個別的宇宙體及生命體,看似发生初步,將時空放遠大了圈,其實是無始的。佛法雖說一切眾生都来佛性,是来成佛的可能,但纵然眾生的自身而言,由無始以來便是眾生,便是因為根本之無明而自生煩惱,流轉生死,所以稱之謂無始無明。

眾生的煩惱,引發於根本無明,無明即是沒有智慧,所以引生煩惱,煩惱的思現象是坐貪、瞋、癡的老三毒為基礎。因貪而追,求之不得,或者得如復失,便會起瞋,不明因果及因緣的規律,便是愚癡。

举凡夫眾生由於貪、瞋、癡的思活動,反應到身、口、意的老三種「行」為,為了行為就產生業力,業力是行為完成後所留下來的思想和精神力量,從生到老的過程中,每一個行為都會有這種力量餘留下來,這種業力的結合就是「識」。識也未是一個原本的東西,但为業力的結合而发,所以博得了名叫識。這個識會在這一生要下一生一世現行變成果報,對於未來而說,是果報的为,又曰為「種識」。所以無明、行、識,對這一举世來講是坐,對未來世而言也是坐。由於有矣這樣的盖,生命即使相同世界而同样世界的流轉不息,名為三世因緣。

名色,六入,觸,受,愛,取,有──現在世

現在世的七個段落,也堪歸納成過去世的老三個段落,只是為了把現在這一生的過程,清楚詳細的說明,所以才将三個階段細分成七個階段。

「名色」是出于識入胎,直到六绝望齊全為止的住胎階段。我們人類在母親剛剛受孕的那么一刻,就到底這一盼望生命的開始。「名」是上辈子帶來的業力,「色」是由于父精母卵成孕後的胎質。

「六合乎」即凡双眼、耳、鼻、舌、身、意的六彻底,在皮带中漸漸完成,出生後六干净的作用與六識合而為一,再與色、聲、香、味、觸、法的六塵發生攀緣作用,便起煩惱的情緒影響,所以稱為六抱。

「觸」是以诞生之後,以六顺应的套,立即就與母體外之環境接觸,如果无接觸,六适合便不會造業,也未受報。

「受」有五種︰苦、樂、憂、喜、捨;捨受又只是分为兩類︰不苦不樂,不憂不喜。

「愛」是以被了以後,產生貪與瞋的反應︰對於合意的自貪愛,對逆意的起瞋怨。

「取」是經過愛瞋的過程之後,就會產生爭取與抗拒的反應。

「有」是經過一生的身心活動,必然留下業力,又发矣生一样天下受報的缘由。

于過去世的「行」之中,已连了名色、六副、觸、受、愛、取的六個段落。過去世的識之中,即含有現在世的发出,有什麼?有業力,有投生到未來世的業力,再以未來世受生及老死的果報。

生,老死──未來世

「生」是未來世底诞生,從出生到同企盼生命之結束時,便是老死階段。

「老可怜」是人命之肯定現象,有好得来好,從生到老的過程,便是直。

十二盖緣的理,是在為我們指出︰生死流轉及生死還滅的過程,比如《雜阿含經》卷一叔第三三五經說︰「此起故彼起,如無明緣行、行緣識,廣說乃至純大苦聚集。」又說︰「此滅故彼滅,無明滅故行滅,行滅故識滅,如是廣說,乃至純大苦聚滅。」只要無明在纵有煩惱起,即有生老病死苦,若滅無明,煩惱亦滅,便離生死苦海。

觀十二因緣

觀十二因緣很关键,十二为緣本身就是是惨淡,如果非觀十二缘緣就會製造苦的缘故,然後結受苦的果然。如果會觀它,就好達到滅苦的目的。這就是四聖諦中的苦集諦和苦滅諦。《阿含經》中說佛法之主导觀念是「此起故彼起」,有無明煩惱就會造業,造了業就使受苦的果報,在为苦報的同時,又再造業,造了業又于苦報,這就给作生死流轉,但《阿含經》中以說「此滅故彼滅」,無明煩惱滅了,生死之苦報就不見了,因為無明煩惱滅,就不再造生死業,不造生死業,就非叫生死的苦報,不让生死果報的困苦,便是打当解脫的人。

觀無明

無明是煩惱的常有,一般人未知情什麼叫作煩惱,也不知情要斷除煩惱,只盼在遭沒有痛苦就哼。遇到可愛的還是要是貪,遇到不惬意的還是若瞋。只期待不用为苦報,不願意不造惡因,不知釜底抽薪,只略知一二揚湯止沸,這就是眾生的愚癡。

無明就是煩惱的根本,所以要是觀無明,好似抓賊先捉賊頭,抓住賊頭,賊群也就會落荒而逃了。無明去丢,如同搗破了賊窩山寨,群賊也便沒有地方凑合藏身了。

無明是個假想的名詞,其實並沒有這個東西。好似一個氣球,充滿了氣,打開看,卻看不到任何東西,裡面的氣和外面的氣完全一樣,只是心有執著,用一個损公肥私的我為範圍把它们集起來,就生出矣無明的力量。當我們在執著於好、壞、我、你的時,無明好像氣體在氣球裡面一樣,沒有執著時,便像氣球的橡皮消失了,氣也以空間中没有。無明雖是假的,如果自身執著不除,無明也會如影隨形的跟著我們。

無明也是煩惱的種子,遇緣則起,不遇緣則隱伏;像各種植物的種子一樣,遇到了陽光、空氣、水、土壤、肥料等之外緣時,就會發芽,緣不具足就不發芽生長。

据此用觀的方,使得無明沒有發芽生長的機會。當用氣球作比喻時,就拿無明當氣球來觀想;用種子作比喻時,就把無明當種子來觀想。球是譬喻自我執著,我們便練習淡化自我乃至放下自己。種子待緣而發芽生長,是况外在的種種誘因,我們便練習著拒絕那些誘因,看透那些誘因,警惕自己不要受那些誘因的困擾。什麼是誘因?就是那些人事物,使我們產生貪欲心、瞋恨心、驕慢心、妒嫉心、懷疑心等之現象。這些外緣使我們產生我執,成為我貪、我瞋、我癡、我慢、我疑等煩惱。

要是不小心,我執的氣球立即形成,只要非小心,無明的種子就得矣發芽的外緣。舉例說,貪,一定是生東西可以貪,貪吃、貪錢、貪男女愛慾,這些都是事先来一個自我,再长另外的對象,才會產生貪的事實。

本身之本身是個假象,因為「我」是念念不斷的在變,而给貪、被瞋的對象,也是時時刻刻的当變動。譬如一个男士愛上了一個靓女,他愛的實質上是個假東西,美女會變老,變得无可愛,而他协调本身吗当變,他貪愛的念頭也以變,所以他愛的對象是假的,他自己本身吗是借的,愛也是借用的,執著的自也是假的,如果認清了「緣」,就會不从煩惱,煩惱不自,無明就非在,這就是「無無明」。

若得解脫就要不起煩惱,能夠不由煩惱,生死的苦報也就沒有著力點了。雖然為了度眾生,菩薩仍得倒駕慈航,在生死之中來來去去,因為來去自在,不以為苦,所以也未執著要斷除無明,故謂「亦無無明盡」。在《大智度論》第二十七与二十八卷为曾经說到菩薩曾经得到無生法忍,已停不跌轉地,煩惱已盡而習氣未除,乃為眾生有大慈悲而自从于化身的故。

觀行

「行」以中心為主、身為從,心以貪、瞋、癡、慢、疑等為自己的反應,跟著產生身及人底行為動作,便構成造業的事實。所以當我們起心動念時、開口說話時,一切當觀照,是匪是與貪、瞋、癡、慢、疑等煩惱我執相連相應;如果是,就算構成了「行」,就是在造業;如果不是,就非是「行」,就非在造業。

譬如有一個总人口倒夜路,看到了扳平隻癩蛤蟆,而异太討厭癩蛤蟆,便不假思索地同样腳踩上去,希望把其踩大,結果發現原非是癩蛤蟆,而是相同堆积狗屎。雖然他沒有殺生,但因為他于了瞋恨心及殺念,若仍小乘律,不到底犯戒,也无往殺業;若依菩薩律儀,因為傷了慈悲心,所以既然作戒为造業,他踏上上了一如既往腳狗屎,也终究为了果報。

每当日常生活中,當你發覺有了貪、瞋、癡、慢、疑等之煩惱時,要觀心的動機是什麼?它所產生的後果是什麼?如果盖慈悲心發動身口二業,去坐佛法度化眾生,就會轉黑業的施行,為白業的实施,再由白業的行轉為無漏業的菩薩行了。

要明知你协调造惡業,便當立即痛徹懺悔,發願改過修善,就是修行了。累犯而無悔意的一整套、口、意三業惡行,所之之惡業和初犯的也是休一樣,所受之果報也較沈重,所以由了煩惱就當觀照懺悔,漸漸的變成正知正見的正行,就可知變成無明滅而行滅了。

禪修者要觀照自己之起心動念處,發現煩惱心將起時,最好不讓它出現,若曾出現時要讓它已,如果非可知止住,要为念佛、禮拜、持咒、數呼吸等方法來轉移它。

觀識

「識」其實也沒有這樣東西,它自己是先行由行為構成業力,再由業力累積聚合為識,如果「行」滅,「識」就無法存在。識的產生是因為我的執著,誤將無明煩惱執著為「我」。例如为貪為自己,向他拿環境據以為我,把温馨之身體當成是自身,向內把好的想想、觀念等之價值判斷執著為自己。

我們當觀,外在的環境例如眷屬、財富、權勢、名望等,乃至自己之肉體,原來不是自身,將來吗非是本身。內在的價值判斷,可以因人因時因地而各异,所以是虛幻的,當然也未是我。譬如說認為自己发小財產、地位、功勞,有稍许學問、名望、影響力,都无過像是江心的好色、水面的浸泡,幻現幻滅,並沒有真正的自己。

能夠不執著我,便不打煩惱、不造業,也就算沒有識了。這是無明滅故行滅,行滅故識滅,識滅故生老病死諸苦皆滅。

老三大地共有十二因緣,只要掌握一天下之老三個因緣,其他二世的九個因緣,也可以此類推,完全相同;過去世既空,現在世及未來世界當然也是空的了。

老三世界十二坐緣是由煩惱的自家執所形成,如果沒有煩惱,不由自我執,便無無明、無行、無識。既沒有過去世的無明、行、識,就不會有這一环球之名色、六相符、觸、受、愛、取、有,既沒有這一举世之業力,也便不會有來世的生及老死了。

然而對於大乘菩薩來說,雖然已無無明亦無老死,而眾生尚需要菩薩救度,菩薩還是要当生死之中普度眾生,所以既然無無明盡,亦無老死盡。要以有生有死的眾生居多被,不自煩惱,沒有執著,這才是大解脫、大自在。

無苦、集、滅、道

四聖諦

辛辛苦苦、集、滅、道,稱為四聖諦,此與十二以緣有關。四聖諦是從十二坐緣產生的,觀十二因緣能出離生死苦海,觀四聖諦也会起離生死苦海。

瞭解苦、集、滅、道的意義,觀照苦、集、滅、道之事實,超越苦、集、滅、道的範圍,便是這經文「無苦、集、滅、道」的內容。

這是大乘菩薩的动感,雖已斷苦集、已滅苦果、已修滅苦的志、已證滅苦之位,但是未歇於生死也无離生死,不鸣金收兵生死存亡是得解脫,不離生死為度眾生。不像小乘聖者是︰苦已滅、集都斷、道已经编纂、滅已證,便是「所作就辦,不为後来」,不再進入生死了。先將四聖諦的內容,說明如下︰

   
*苦︰最核心的苦是生、老、病、死,這就是三世十二因为緣的流轉生死,也就算是《阿含經》中說︰「此有故彼有,此起故彼起」的生老病死之艰辛;從出生到去世之間,為了求在、求平安要之滿足,便发生貪生怕死的辛劳,你爭我奪的劳顿,因此衍生出求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五蘊熾盛苦。

   
*集︰是聚众受苦的原由,就是由於造就種種業因,才感受種種苦果。以整體的項目而言,即凡是身三業、口四業、意三業,總共十業。不管是十惡業或十善業,都如吃果報。一般人認為,造了十善業,所于之福報是好事,應該不是受苦;這好像是對的,可惜當你將福報享盡的相同上,苦而立刻出現了。正以享福的當時,福報就逐漸減少,這叫作壞苦;至於造惡業受苦報,叫作苦苦。

     
「集」是法力裡面的主干觀念,稱為業感緣起。造業就能够感觉到果報,果報是因為造業而起,這便是業感緣起。造業受報,就类似在峡谷中呐喊让一样聲,就生出回音。當我們有行為就生反應,沒有行為就非會有這種反應。修行的行為是集善業,如果因为有自我之心,集了善業也出業感。學佛的口,當以非求回饋的心底,來做利益眾生的从业,便是無相行。如《金剛經》所說︰「滅度一切眾生已,而無有一致眾生實滅度者。」也即是渡过了全套眾生,自己並不認為自己是渡过了眾生的人。到了這個程度,就沒有集了。

   
*滅︰是滅苦與斷集。使受苦的原故不再發生,即使就集结的苦因未破,苦報仍得错过受,但一度實證無我的人,不會厭苦,便等於無苦。

     
如果你未曾解脫生死,若能够釜底抽薪,隨緣消舊業,更不造新殃,也算做著滅苦的劳作。一邊受苦,一邊不再製造苦的業因,這就是修持滅苦的志;不但滅了艰苦卓绝,同時也斷了集。

     
有善根的凡夫們,雖已解如果滅苦斷集,唯因業力重,障礙多,以致心不由己、身不由己,無法不造生死業,所以需要修行的法子,那就算是修行、斷集、滅苦。

   
*道︰修道可以幫助我們漸漸地達成斷集滅苦的目的。道之總則是防、定、慧,並稱為三無漏學。大乘菩薩道,有四攝、六度,基礎是五防止、十善業道。原始佛教則有八正轨。

     
若就道的總則而言,「戒」是勿當做的不得开,應當做的只能开,否則便是犯戒,便應立刻懺悔。如此就能够叫苦的因由漸漸的斷絕,苦之結果樂意的纳,苦就越來越少了。

     
「定」是叫浮動的情緒心,獲得安定、平靜,不再自惱惱人,不再製造苦因,若当定中,自然非會犯戒。

     
「慧」有兩種,一凡是生漏慧,一凡是無漏慧,有漏慧是坐本人為中心的知識、見解、智慧。無漏慧是無我的聪明,斷煩惱是其,度眾生也是它们。離苦是它们,救苦也是它。

     
五预防與十善業道,是出于戒學的衍生;八正道與六度,是由于戒定慧三無漏學的衍生;四攝法是出于菩薩道的具體展現。總之都屬於「道」的範圍。

觀四諦

丁在受苦時,如果已经领略是辛辛苦苦,這個苦的我,就沒有那麼苦了。有些人終日煩惱而不知是艰苦,也不晓得苦之案由,更非明白怎么样脫苦,那才是实在的苦不堪言了。譬如有一個丁,明明是你的仇冤家,你卻誤認為是愛人親家,他每每對你不好,使您困擾,而而偏離不開你,你吧每天需外跟而生于同步,你既然恨他,你以愛他,你还是不曉得這就是惨淡。

若果知道這就是困难重重,想想何必如此跟他計較,越計較越苦,不如面對他、接受外、原諒他、協助他,你的辛苦就會減少了。

再也進一步要觀察苦集,明瞭苦的缘由是什麼?是從何處來?若能自觀己心,便是發現苦之来由无從外來,是自我中心的煩惱產生,這樣一想,便不會怨天尤人,苦之感触,又丢了一部分。這是知道自己之了含辛茹苦的因为,必須接受苦之果然,所以一方面能夠心平氣和地接受現實,一方面还要会在生活中不敢製造苦的以了。

再進一步,觀滅苦的计,受苦是因緣法,苦集也是为緣法,既是为緣法,能充分必能滅。能犯这样觀苦,當下即令能够幸免免受與集苦了。若会分晓苦、知集,就能修道、斷集、滅苦。

由於沒有一樣具體東西叫作滅,所以杀難觀照,只有坐實踐滅苦的志來產生滅苦的功能。滅苦之道之觀法是時時刻刻注意协调的身口意,是免是與戒定慧的老三無漏學相應。常常檢點自己的言行心向,是匪是與驕傲、嫉妒、貪欲、怨忿、瞋怒、懷疑等煩惱相應,有則改的,無則避免,那就是以修道了。

修行的发端,是如修行苦、集、滅、道四聖諦法的,唯以大乘菩薩道的觀點來看,那還不夠究竟,因此而逾了季聖諦法,才是徹底的大自在,所以只要說︰「無苦、集、滅、道。」這是大菩薩的聪明所證境界,不僅沒有苦受與苦集,連滅苦斷集都不執著了,才是無修無證的無事真人。

無智亦無得

「智」的梵語若那(jntildeāna),在尺寸乘諸經論中,有許多之類別及其性質。主要是自利利他、斷煩惱、離諸苦的抉擇力。

尽管原始佛教的立場所說的灵气,主要是觀苦、集、滅、道四聖諦,對世間有漏的以果及出世間無漏的因果,能夠如實知見。

小乘論書如《阿毘達磨發智論》、《大毘婆沙論》、《成實論》等,說有相同聪明伶俐、二智、三智、四智、五智、六智、七智、八智、十智、四十四智、七十七灵气等。

大乘的《楞伽經》說智有三種︰1.外道凡夫,執著一切諸法之有無者為世間智;2.小乘聖者,虛妄分別自相同相者為出世間智;3.諸佛菩薩,觀一切諸法不生不滅,離有無二見者為出世間上上智。

《大般若經》第九〈大明品〉,亦謂智有三種︰1.一切智,知諸法總相;2.道種慧(智),知二道甚至無量道門;3.全勤種智,能盡知万事諸法的總相別相。

《雜阿含經》卷一五叔拐九經記載佛陀為五于丘初轉法輪︰「當正思惟時,生眼智明覺︰此苦集,此苦滅,此苦滅跡道聖諦,本所未曾聞法。當正思惟時,生眼智明覺。」即凡本四聖諦而得学眼淨的意。

無智亦無得

聪慧而是发,不論其发出經驗,有觀念,有理念,有思,凡因自己為中心者,這就是发出漏智,不是实在的聪明。

離開自我中心,就是無漏智,但在小乘聖者就將實證四聖諦的無漏智,認為是真正的灵气。大乘菩薩底解脫自在,既無四聖諦,當然也为此不顶無漏智這樣東西了。

「得」的觀念,對凡夫來說,未知佛法者,希望求得名利物欲的滿足;初知佛法者,希望收获功德和福報。深知佛法者,希望求得佛法、求得智慧、求得解脫、求得聖果,禪宗的和尚,希望求得開悟,明心見性。

小乘佛法有緣覺果及聲聞四果可得,大乘佛法有菩薩果位及佛果位而得。如果為了追求果位而修行,是有為的,得凡夫果,也是产生漏果,充其量只能達到小乘聖者果位。發願取證果位而未是僅為果位修行菩薩道者就會得到大乘聖果,例如釋迦世尊是為了解脫眾生苦厄而出家修行,目的是渡过眾生而非是求果位,已證聖果的人数单纯認為那是一個經驗,不會自高自大,不會執著果位當作自我的價值看待。對於果位價值的執著越來越輕,而至人口我執與法自執斷盡之時,證聖果的职越來越高,所以真正證聖果的食指无會把果位當作另一样種自我來執著。

對於尚在凡夫位中的眾生而言,佛菩薩早晚要是告訴他們有聖智聖果可得,是為了勸勉凡夫離生死苦出煩惱網。到了实在得大自在的大解脫時,就發現無智無得,才是佛菩薩底體驗。

觀無智亦無得

因為沒有智慧才產生煩惱,所以只要反觀自己,並知道好出煩惱而沒有智慧。無論是痛苦之煩惱及得意之煩惱,都无是明白,身體的感覺,如疲倦思休息,病痛思醫藥,飢思食,渴思飲等,都是生理上用的本来現象,不算是煩惱;為了追求虛榮,追求虛名浮利,而產生貪、瞋、嫉妒等心念時,才好不容易煩惱。譬如父母無條件撫養教育孩子,是天經地義的从,不到底煩惱,如對孩子是為養兒防老,期望過高,過分擔心就會產生煩惱。在日常生活中起心動念時,若有煩惱起,就使問自己︰「我有聪明嗎?」有煩惱的感覺時,也只要出彩觀察;若有灵性,那是发漏智呢?還是無漏智呢?凡是自我中心在,不論是個別的有点自己还是是全體宇宙的老大自己,都是发出漏智,應當捨棄我執,便只是轉有漏智成無漏智了。

出了無漏智,尚須觀照,是否已經超越了煩惱與智慧之相對觀,若將眾生的煩惱與菩薩的聪明分別看待,取智慧使捨煩惱,懼生死而樂涅槃,那還未曾究竟,當觀煩惱不由,智慧亦無用處,那才是真的轻松解脫,故名為「無智亦無得」。

五、解脫與自在

因为無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多就此,心無罣礙

當心中無所得無所求時,就是自在的菩薩。菩薩是因無漏智慧從有要出得之此岸,到達無求無得的对岸。

菩提薩埵

菩提薩埵,梵語bodhisattva,漢譯名稱很多,例如覺有内容、大道心眾生、大士、高士、開士等,是發了季了不起誓願,修行六波羅蜜多,上求佛道,下化眾生,自利利他,經三祇百抢夺,歷五十二階位,而證佛果之過程者,便是菩提薩埵,簡稱菩薩。

菩薩從初發心至佛果各类,所經歷的五十二個階段是︰十信、十已、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。初十信是外凡;十悬停、十行、十迴向是內凡,又叫做三十賢位;初地以上是聖位。初地以上得無生法忍,煩惱不由,無明分斷,仍发生眾生要度的誓願,到了八地以上的菩薩,進入無功用地,不必再度發誓願,自然为應隨類攝化,乃至能顯現佛身,普度眾生。永遠普度,隨緣普度而實無眾生已过、當度、正度者,便是八地以上的雅菩薩。

心灵無罣礙

菩薩因為已至無所求無所得的品位,那是赖般若波羅蜜多之能力所与。由於般若的空慧,已將一切我的執著掃蕩清淨,自心即是清淨的聪明,等同橫遍十方豎窮三際的佛心,等虛空遍法界,無處不照,亦無痕跡,正而《金剛經》所說的「應無所已要深其心中」,有胸之效益,無心的執著,所以是「心無罣礙」。

普通人無法做到心中無罣礙的品位,因為凡是起心動念,都来主觀的立場,既然預設立場,就非容易把心門敞開,尊重别人、接受别人。如果經常學習菩薩精神,以爱心為著眼,以聪明作指導,就能够整个多為他人之立場設身處地,諒解他人、同情别人、協助他人,而丢失為自己的主見作保護,少為自己的优缺点作考量,則雖不可知「心無罣礙」,至少也能心情愉快了。

不妨將菩薩的心地,譬喻成山被的相同枚祥雲;雲是匪請自來的,不驅自走;雲在山巒之間,穿來穿去,遊走自在,遇到了山峯,不會被擋住,越過山巔,繞過山腰,消失於無形。雲是有的,但非會受到其他東西的阻礙,因為它自身沒有固定的目的,沒有固定的形體。雲在遇见不同之氣溫氣流,便會隨緣變化成雨、露、雹、雪、霜、冰以及水、氣等形狀。這就是菩薩無心如雲出岫的意思。凡夫也未是一心无克學習的。

罣礙是妨礙、牽掛的意思,也是心有煩惱、病態的意,有罣礙的心灵,就是私心来矣牽累障礙的致病。例如《維摩經》說維摩詰長者因為眾生有疾,所以維摩詰長者也示現有疾;眾生害了阴阳煩惱的大病,所以心有罣礙,菩薩业已離生死煩惱大病,所以心里無罣礙。菩薩為了慈悲眾生,示現於眾生广大被,看來也如是罣礙有病之眾生,但他們的內心已空無一物,故名心無罣礙。

無罣礙故,無有望而生畏,遠離顛倒夢想

無有怕

恐惧是驚駭、恐怕、畏懼等慌張不安的意思。在大小乘經論中,恐怖之情況大致有三類:一是凡夫遇到災難臨身無法逃避時,覺得恐怖;二凡是远天魔聽聞有人說佛法時,魔宮震驚,無法自處,所以生怕;更起一样類小乘根性的人口,聽說修持大乘菩薩道至成佛為止,要經三祇百抢走,也會覺得恐懼。

《雜阿含經》卷二說,愚癡無聞的凡夫,見色是自身和自身所,若色變異,心也隨轉,則生恐怖障礙心亂。若心不隨變異,則心不恐怖障礙心亂。凡夫愚癡,不知諸法無常變異,即凡是空相,即凡無我相,故對生死變異生恐怖心;若会心毋隨境界轉移,便不為所動,即無恐怖想。

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,則謂當觀世音菩薩說出〈大悲咒〉之後,十方諸佛悉皆歡喜,天魔外道恐怖毛豎。這是吧不敵正,邪惡的魔法,遇到慈悲的佛法,就生恐怖了。

何人能得無有恐惧?《雜阿含經》卷三六則說︰「一切怖已過,永超世恩愛。」這是說,離欲出世的口,也就是是證得解脫道之四果聖者,永遠離世間恩愛,也超脫一切恐怖。該經同卷又說︰「覩斯老病死,令人大恐怖。」只要出離老病死,人尽管無有怕了。

《大智度論》卷二如出一辙說有佛弟子在曠野中编不淨觀,心生驚怖,如來即為他們說了八念法門︰念佛、念法、念僧、念戒、念捨(布施)、念天、念出入息、念好。並謂︰「若存此(八念之)心,恐怖即除。」以这八念法門,能除靜修之際所杀之害怕。

《心經》所說的「無有恐怖」,即凡是就從一切法得大自在,所以就無任何患得患失憂懼不安的心窝子了。

世間也产生天不怕地不怕的强暴,也发出先底忠臣烈士、孝子節婦、現代底冒險家以及黑白兩志的遊俠人物,都出置生死於度外之氣魄;但他們也提心吊胆名節受到侮辱,多半为有吃後人嘆為慷慨之死好使從容就義艱難之憾!例如西方宗教史上之耶穌遇難,中國史上之文天祥受戮,面對死亡時都生恐懼感。

可見,唯有勘破了阴阳大關的聖者,才会做到真正無有恐怖;一般凡夫也无是全辦不交,若会經常做些觀照的功課,觀五蘊無我,諸法皆空,臨到危難發生時,總會派到用處。

遠離顛倒

顛倒的意思是︰是未顛倒、黑白顛倒、正反顛倒、善惡顛倒、上下顛倒等認錯了可行性位子,混亂了價值判斷,打翻了常軌常道。

顛倒的梵語是viparyāsa,在佛的轻重缓急乘經論中,對於此如出一辙叫詞的共識是四顛倒。但從大乘菩薩的立場看,又只是划分作有為及無為的兩類︰

   
*发生為四顛倒︰是指凡夫對於生死有為諸法,起四顛倒想,例如《大智度論》卷三一律生出云︰「世間有四顛倒︰不淨中生出淨顛倒,苦中生樂顛倒,無常中起常顛倒,無我面临有本人顛倒。」這是凡夫對人生的顛倒見,身是不淨以為是淨,所吃是辛辛苦苦認為是樂,心的念頭無常誤以為常,諸法現象無我執著是自己。由此四顛倒,起種種妄想,造種種不善業,以致沈淪生死,無有出期。因此佛說有四念住(處)觀︰觀身不淨、觀受是辛苦、觀心無常、觀法無我;令眾生觀想,出離生死。

   
*無為四顛倒︰是靠二就(聲聞與緣覺的小乘)人,對於涅槃之無為法,起四種顛倒妄見︰計常為無常、計樂為苦、計我為無我、計淨為不淨。這是出於三十六窝论之《大般涅槃經》第二卷〈哀歎品〉第三,以為大乘的涅槃,即来常、樂、我、淨的季道︰「無我者即生死,我者即如來;無常者聲聞緣覺,常者如來法身;苦者一切外道,樂者即凡涅槃;不淨者即有為法;淨者諸佛菩薩有所正法。是名不顛倒。」

     
《大般涅槃經》的這段經義是說,佛為外道凡夫說無常、苦、無我、不淨,是為除该世間法的季顛倒見,小就无免除,竟對涅槃所持有的常常、樂、我、淨等四德,也矢口否认掉了。所以提出無為四顛倒,來修正小乘的妄見。

     
《心經》的遠離顛倒,主要是因有為四顛倒。般若經系統中,尚未見無為四顛倒的說。若能離四顛倒,即无會執幻有的身心世界為實我實法,就能够從一切煩惱我執獲得自在。

遠離夢想

夢想和顛倒是同類性質,虛實顛倒,以虛為實,即凡夢想。世間凡夫,明知世事無常,天下沒有不杀的人口,沒有不謝的费,沒有不脱的酒宴,沒有不沒落的朝代,總還是十分不遗余力地貪戀執著,便是为幻為實,以夢為真。

《金剛經》說︰「一切发生為法,如夢幻泡影。」也就算是為我人指出世間的漫天現象,都是使夢如幻如泡如影,可以欣賞,但不足貪戀。

永嘉大師的〈永嘉證道歌〉有云︰「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千。」也是為世人點出世間六鸣眾生,在未悟之前的確是为果相循,有经来淚、有情来愛,當然覺得真的,但以悟後重新拘留大千世界與六志眾生,生死無非幻起幻滅,我是空的,世界吧是拖欠的。

《摩訶般若波羅蜜經》卷一亚〈無作品〉說︰「爾時釋提桓因,問須菩提︰『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,知見諸法,如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化?』……須菩提言︰『……是菩薩摩訶薩也能免念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。』」

佛教聖典的性質也生例外之層次,從宗教信仰層面而說的,多半會肯定夢事,讚揚吉祥的夢境,為感應、為瑞相,例如《修行本起經》、《過去現在为果經》等,記載釋迦聖尊降胎時,佛母摩訶摩耶夫人,即夢見菩薩騎白象入胎。《地藏菩薩本願經》中的地藏菩薩,在因地為婆羅門女時,夢遊地獄;地珍藏菩薩為光目女時,夢見清淨蓮華目如來身,金色晃耀,如須彌山,放大光明。另发《阿難七夢經》、《增一拍含經》卷五一的「舍衛國王夢見十事經」等,均對夢境有所得。但在《梵網經》菩薩戒本輕戒第二十九條則謂若佛子「解夢吉凶」是菩薩犯輕垢罪。

部分佛教聖典,是站于學術研究的立場,論列夢境的建及其性質等,例如《大毘婆沙論》卷三拐,有相當多的字数討論夢事。《成唯識論》在討論第六意識時,將夢境稱為獨頭意識的活動。

《般若經》的立場是严重智慧的,所以對於夢事採取遠離的见识,透過般若的灵性來認識一切諸法,不論有漏無漏,都應超越、都應離執,對於心理現象的夢事夢境的執著,當然也使遠離了。

觀顛倒夢想

為了少煩少惱,少一些休必要之困擾,雖然尚是凡夫,也當練習遠離顛倒夢想,就是好之心念,經常在那个懂得的情況下活,不輕易地動情緒,把自我中心看淡一些,把近利及私利看輕一些。勿将緩急顛倒,勿将輕重顛倒,勿拿国有顛倒,勿拿先後顛倒,勿将親疏顛倒,勿将遠近顛倒。

夢想是匪切實際的臆想,不可知把夢想當成理想,也非能够以名特优新而忽略了現實,如果一味在幻想未來美景,忽略了當下具備的條件,便是顛倒夢想。

當貪、瞋、癡等之煩惱心生起時,應該立刻警覺,是未是抓顛倒了?對於金錢、名利、愛情的追让自己引來痛苦時,應當反省是不是自办顛倒了?當成名成功很有樂趣、非常得意時,也使問自己是不是将顛倒了?

無論計畫任何事,應當腳踏實地步步為營,為防出岔。夢時不會想到自己是于夢中,等到美夢破碎變成惡夢,才晓得原來是整錯了。因此,在現實生活面临,不論是逆是順,最好觀想,都是均等場夢,煩惱就會少一點。由於知道好是以做夢,對於成敗得失等之計較心,也不會那般強烈了,製造自我干擾的機率,也不怕會相對的減少了。

究竟涅槃

「涅槃」的梵文是nirvāṇa,它发生滅、寂滅、滅度、寂的意思;滅除煩惱、超度生死眾苦,進入寂靜而休为煩惱所動的心境,稱為涅槃。

还要稱為「般涅槃」(parinirvāṇa),意為圓寂,以及摩訶般涅槃(mahāparinivāṇa),意為大圓寂。在《雜阿含經》卷一八底第四九○經,對於涅槃之內容,有如此之說明︰「涅槃者,貪欲永盡,瞋恚永盡,愚癡永盡,一切諸煩惱永盡,是名为涅槃。」

《大毘婆沙論》卷二八摆︰「煩惱滅故名為涅槃,復次老三火息故名為涅槃,復次老三互为寂故名為涅槃,復次離臭穢故名為涅槃,復次離諸趣故名為涅槃。……超度一切生死苦難故名涅槃。」

總之是出離三界的煩惱生死苦海,名為涅槃。《入阿毘達磨論》卷下呢說︰「一切災患煩惱火滅故名涅槃。」也可說,在小乘諸派之中對於涅槃之共識是,永盡煩惱諸苦的程度,也是超度生死苦難的地步。

但是于大乘經論對於涅槃之認識,是尤为積極的,它发出不生不滅義,它與法身遍在经常在,有同样之性質。例如《大般涅槃經》卷六云︰「若言如來入於涅槃如薪盡火滅,名不了義;若言如來入法性者,是名了義。」

大乘的涅槃既非等於一般凡夫的死,也无等於小乘聖者以為薪盡火滅,從此便從宇宙中冲消,而進入另一個决不顯現的境界,涅槃乃是從煩惱得到解脫,既能充遍時空,又会免受時空的范围,便是諸法的法性,便是諸佛的法身。尤其涅槃並不自然要是当及肉體的凋谢,只要無明斷除,當下就算称涅槃。不過小乘聖典也將涅槃分為兩類︰1.煩惱永盡而肉體的身心尚健于,稱為有餘依涅槃;2.煩惱永盡,所按照的色身也曾过世消滅,稱為無餘依涅槃。

《大智度論》卷八三云︰「涅槃,無相無量不可思議,滅諸戲論,此涅槃相,即是一般若波羅蜜。」

綜合大乘經論對於涅槃之介紹,其實是表達了涅槃、般若、如來法身,三法一體,不縱不橫,有该平纵所有足其三。《心經》所謂的「究竟涅槃」,便是《大智度論》所說「無相、無量、不可思議……即凡形似若波羅蜜」的涅槃相。證入大乘涅槃之人,不會被三界的生死所縛、煩惱所動,故已非像凡夫那樣地貪戀世間,也非像小乘聖者那樣地厭離世間,而是为眾生為福田,在三界做道场。

凡夫雖不是佛,也非得到底涅槃,既然發心學佛,就當學習體驗大乘涅槃之心绪。在日常生活中,遇到種種讓你煩惱的情況,不論是自自內心或來自身外,均宜視作理所當然,本來如此,即产生要拖欠,即空而发。不用恐懼討厭,不用逃避躲藏,應當面對它、接受其、處理它,然後不論其結果好壞,都得從心中将她放下。那就算全球沒有什麼人、什麼事、什麼東西,能夠困擾你了。

六、生命之歸趣

三世諸佛,依般若波羅蜜多所以,得阿耨多羅三藐三菩提

「三世諸佛」是凭借過去無始以來的諸佛如來、現在十方的諸佛如來、未來無窮的諸佛如來,無一员不是由於修行般若波羅蜜多法門,而改为佛道的。

「阿耨多羅三藐三菩提」是梵文anuttara-samyak-saṃbodhi的音譯,意為無上刚刚遍知、無上正真道、無上正等正覺,即凡是佛的覺智,佛都離迷斷惑而覺智圓滿,於平等的真理無所不知,故得於世間無上之名。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒;能除整套苦,真實不虛

「般若波羅蜜多」,具足一切世間出世間最強大的力量,故稱為「大」。「咒」的梵文是陀羅尼(dhārāṇṇ),是诤言,是總持無量義,而与此同时具足無量神變不可思議的效力。

「是大神咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的神力變化。

「是大明咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的明白力量。

「是無上咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的周贡献。

「是無等等咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議無與倫比的布满功力。

「能除整套苦,真實不虛」︰此般若波羅蜜多,既能够要菩薩「照見五蘊皆空」,此處再度點出,首尾呼應,乃是為了加強我們對於般若波羅蜜多之信念,而且保證,這是絕對真實有因此底法門。

故說般若波羅蜜多咒语,即說咒曰︰揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶

咒語宜用梵文音譯,不宜譯出该意義,只要一心誦持,就能够非常智慧,得感應,除諸災難苦厄。但也非是沒有意義,如果一定要是惦记清楚其涵義,可以譯成︰

去罷!去罷!超度到水边错过罷!大家都超度到岸上错过罷!覺道成就。

相关文章